Провідний науково-методичний вектор

2021 року

Методичного об’єднання вчителів початкових класів, вихователів груп подовженого дня та дошкільного підрозділу:

«Сучасний урок у Новій початковій школі»

Завдання, над якими працюватимуть члени МО у 2020/2021н.р.

1.Вивчити досвід колег у використанні інтернет-платформ ZOOM,«МІЙКЛАС» та ін.. з метою використання під час проведення уроків.

2.Продовжити роботу педагогічних працівників ліцею над втіленням різноманітних форм та методів навчальної діяльності за дистанційними формами навчання.

3.Акцентувати увагу на роботу з використання інноваційних педагогічних технологій з метою розвитку креативності учнів.

4.Створювати і підтримувати належні умови для виявлення обдарованих учнів та їх самореалізації.

5.Розвивати особистість вчителя та учня засобами інформаційних технологій.

6.Шукати шляхи встановлення більш тісного зв’язку між початковою ланкою ліцею та підрозділом ДЗ.

7.Формувати національну свідомість, любов до рідної землі, родини, повагу до оточуючих, виховувати духовну культуру особистості, створювати умови для реалізації фізичних, естетичних, мо­ральних і духовних можливостей кожної дитини, орієнтувати пізнавальну та практичну діяльність на ознайомлення з кращими надбаннями національної культури, збагачувати вихованців основами знань з історії рідної культури, виховувати почуття національної гідності та гордості за культурні цінності українських народних традицій, шанобливе ставлення до історичних пам’яток, брати участь у відроджені забутих та створенні нових національно-культурних традицій регіону.

Якісний склад вчителів та вихователів на 2020/2021 н.р.
ПІБ Дата народ- ження Освіта, заклад Фах Стаж робо ти Кате- горія Звання Атес тація Кур- си Тема самоосвіти
1 Борщ Вікторія Григорівна 30.07. 1966р. Вища, БДПІ ім.М.С.Ольмінського Вчитель початк. класів 10 спец. - 2024 2020 Сучасний урок у Новій початковій школі
2 Вакуленко Лариса Вікторівна 02.01. 1975р. Вища, ХДПУ ім. Г.С.Сковороди Вчитель початк. класів 26 перша - 2022 2020 Сучасні форми та методи організації пізнавальної діяльності учнів на уроці
3 Жорняк Наталія Кузьмівна 01.01. 1973р. Вища, ХНУ ім.Каразіна Вчитель укр.мови і літ-ри 27 вища - 2021 2020 Розвиток індивідуаль- них особливостей молодших школярів
4 Клименко Наталія Сергіївна 17.01. 1975р. Вища, ХДПУ ім. Г.С.Сковороди Вчитель початк. класів 24 вища - 2024 2023 Шляхи удосконалення техніки читання молодших школярів. Розвиток критичного мислення учнів на уроках читання.
5 Козленко Олена Володимирівна 27.05. 1987р. Вища, ХДПУ ім. Г.С.Сковороди Викл.педа гог.і ме- тод поч. школи 13 перша - 2021 2020 ТЗН як засіб підвищення ефектив- ності навчання
6 Куліш Людмила Георгіївна 20.07. 1961р. Вища, ХДПІ ім. Г.С.Сковороди Вчитель початк. класів 40 вища - 2021 2020 Формування і розвиток мовленнєвої здібності учнів початкових класів
7 Руденко Любов Вікторівна 18.07. 1982р. Вища, ХДПУ ім. Г.С.Сковороди Вчитель початк. класів 19 перша - 2021 2020 Розвиток творчих здібно стей молодших школя- рів шляхом використан- ня сучасних педагогіч- них технологій
8 Скорбач Ніна Василівна 22.02. 1956р. Вища, ХДПІ ім. Г.С.Сковороди Вчитель початк. класів 40 перша «Старший вчитель 2024 2023 Активні та інтерактивні форми та методи роботи в початкових класах
9 Чухно Алла Володимирівна 11.09. 1960р. Вища, ХДПІ ім. Г.С.Сковороди Вчитель початк. класів 39 вища «Вчитель методист» 2023 2022 Розвиток критичного мислення молодших школярів на уроках української мови
10 Кулик Катерина Володимирівна 25.03. 1987р. Вища, ХДА фізичної куль- тури Вчитель фізичної культури та тренер зборотьби 10 друга - 2021 2021 Національно-патріотич- не виховання дошкіль- ників
ЯКІСНИЙ СКЛАД ВИХОВАТЕЛІВ ГПД У 2020/2021 Н.Р.
ПІБ Дата народ- ження Освіта, заклад Фах Стаж робо ти Наван таже- ння Кате горія Звання Атес тація Кур- си Тема самоосвіти
1 Борщ Вікторія Григорівна 30.07. 1966р. Вища, БДПІ ім.М.С.Ольмінського Вчитель початк. класів 10 спец. - 2024 2020 Формування та роз- виток здоров’язбе- ре жувальних ком- петентностей у уч- нів початкових кла- сів, які відвідують ГПД
2 Жорняк Наталія Кузьмівна 01.01. 1973 Вища, ХНУ ім.Каразіна Вчитель укр.мови і літ-ри 27 вища - 2021 2020 Формування інтере- су учнів до самості йного здобуття знань та виховання в них свідомого ста влення до навчання
3 Кулакова Аліна Сергіївна 17.11. 1993 Вища, ХДПУ ім. Г.С.Сковороди Викладач укр.мови і літ-ри 4 спец. - 2021 2020 Формування та роз- виток здоро в’язбе- ре жувальних ком- петентностей у уч- нів початкових кла- сів, які відвідують ГПД
4 Скорбач Ніна Василівна 22.02. 1956 Вища, ХДПІ ім. Г.С.Сковороди Вчитель початк. класів 40 перша «Стар ший вчитель 2023 2022 Формування інтере- су учнів до самості- йного здобуття знань та виховання в них свідомого ста влення до навчання
5 Козленко Олена Володимирівна 27.05. 1987р. Вища, ХДПУ ім. Г.С.Сковороди Викл.педа гог. і ме- тод поч. школи 13 перша - 2021 2020 Формування та роз- виток здоро в’язбе- ре жувальних ком- петентностей у уч- нів початкових кла- сів, які відвідують ГПД

Графік проведення відкритих заходів

вчителями початкових класів, вихователями ГПД та Д

у 2020/2021 н.р.

ПІП учителя (вихователя) Клас (гру-па) Дата проведення Предмет Тема уроку (заняття)
1 Вакуленко Лариса Вікторівна 1-А лютий 2021 навчання грамоти Звуки [ц], [ц’], позначення їх буквою «це». Звуковий аналіз слів. Мовні вправи. Опрацюва ння вірша «Порожній козуб»
2 Борщ Вікторія Григорівна 1-Б лютий 2021 математика Маса. Кілограм. Порівняння одиниць вимірювання маси .
3 Клименко Наталія Сергіївна 2-А березень 2021 р. я досліджую світ Чому назви весняних місяців такі промовисті?
4 Куліш Людмила Георгіївна 2-Б 02.12. 2020р. математика Випадки додавання і відніман ня виду 36+3, 36-3. Розв’язу- вання задач
5 Козленко Олена Володимирівна 3-А 09.12. 2020р. я досліджую світ Чому корисні копалини треба використовувати ощадливо?
6 Руденко Любов Вікторівна 3-Б 23.11. 2020р. я досліджую світ Як забруднення повітря впливає на здоров’я?
7 Скорбач Ніна Василівна 4-А лютий 2021р. природознавство Південна Америка
8 Жорняк Наталія Кузьмівна 4-Б 30.11. 2020р. українська мова Повторення вивченого про прикметник як частину мови. Прикметники- синоніми, прик- метники-антоніми та багато- значні прикметники
9 Чухно Алла Володимирівна 3-А 18.11. 2019 р. українська мова Тренувальні вправи з творення слів із найуживанішими префіксами
10 Кулик Катерина Володимирівна дз 13.10. 2020 р. відкрите заняття Посвята в козачата
Кiлькiсть переглядiв: 395