/Files/images/18_19/P81019-162125.jpg

ЗМІСТ

І. Загальні положення 3

II. Організація освітнього процесу 8

ІІІ. Учасники освітнього процесу 13

IV. Управління закладом освіти 19

V. Матеріально-технічна база закладу освіти 30

VІ. Фінансово-господарська діяльність 31

VII. Міжнародне співробітництво 32

VIII. Контроль за діяльністю закладу освіти 33

IX. Реорганізація або ліквідація закладу освіти 33

Х. Заключні положення 33

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Комунальний заклад «Козачолопанський ліцей» (ідентифікаційний код юридичної особи – 23325130) Дергачівської районної ради Харківської області (далі – заклад освіти) є правонаступником Козачолопанського навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний заклад» Дергачівської районної ради Харківської області і знаходиться у спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міста Дергачівського району в особі Дергачівської районної ради. Заклад освіти заснований на комунальній формі власності та має статус комунального закладу.

1.2. Засновником закладу освіти є Дергачівська районна рада (ідентифікаційний код юридичної особи – 00433354) (далі – Засновник) від імені територіальних громад сіл, селищ, міста Дергачівського району Харківської області.

1.3. Повне найменування закладу освіти:

- української мовою – Комунальний заклад «Козачолопанський ліцей» Дергачівської районної ради Харківської області;

- російською мовою – Коммунальное учреждение «Казачьелопанский лицей» Дергачевского районного совета Харьковской области;

- англійською мовою – Municipal institution «Kozacha Lopan’ Lyceum» of Dergachi District Council of Kharkiv region.

Скорочене найменування закладу освіти:

- української мовою – КЗ «Козачолопанський ліцей »;

- російською мовою – КУ «Казачьелопанский лицей »;

- англійською мовою – – MI «Kozacha Lopan’ Lyceum».

1.4. Місцезнаходження закладу освіти:

вулиця Шкільна,

будинок 1, смт Козача Лопань,

Дергачівський район,

Харківська область, 62310,

телефон (05763) 56234,

e-mail: shoolklopan@ukr.net

1.5. Заклад освіти є юридичною особою публічного права. Має бланк із власною назвою, печатку, штамп, ідентифікаційний код 23325130.

1.6. Заклад освіти для здійснення статутної діяльності може на договірних засадах об’єднуватися з іншими юридичними особами, створюючи освітні, освітньо-наукові, наукові, освітньо-виробничі та інші об’єднання, кожен із учасників якого зберігає статус юридичної особи.

1.7. Заклад освіти є підпорядкованим, підзвітним та підконтрольним Засновнику. Галузеву політику та розвиток закладу освіти забезпечує управління освіти, культури і туризму Дергачівської районної державної адміністрації Харківської області (далі – Управління). Повноваження Управління щодо управління діяльністю закладу освіти визначаються чинним законодавством України, наказами Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації, відповідними рішеннями Засновника, розпорядженнями голови Дергачівської районної державної адміністрації Харківської області.

1.8. Заклад освіти утворений та зареєстрований у порядку, визначеному чинним законодавством України, що регулює діяльність відповідної неприбуткової організації.

Заклад освіти як суб’єкт господарювання діє в статусі неприбуткового закладу освіти, що не має на меті отримання прибутку (доходів). Заклад освіти дотримується заборони розподілу отриманих доходів або їх частини серед засновників (учасників), членів закладу освіти, працівників (крім оплати їх праці, нарахування єдиного внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб. Доходи закладу освіти використовуються виключного для фінансування видатків на його утримання, реалізації завдань та напрямів діяльності, визначених цим Статутом.

1.9. Засновник здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю закладу освіти, його матеріально-технічне забезпечення, будівництво і ремонт приміщень, сприяє організації медичного обслуговування і харчування здобувачів освіти.

1.10. Головною метою закладу освіти є забезпечення реалізації права громадян на здобуття дошкільної та повної загальної середньої освіти.

1.11. Головними завданнями закладу освіти є:

‒ створення єдиного освітнього простору;

‒ забезпечення реалізації права громадян на дошкільну та повну загальну середню освіту;

‒ виконання вимог Державних стандартів дошкільної освіти та загальної середньої освіти;

‒ забезпечення наступності та безперервності освітнього процесу;

‒ оновлення змісту освіти, розробка і апробація нових педагогічних технологій, методів і форм навчання й виховання;

‒ формування і розвиток соціально зрілої, творчої особистості з усвідомленою громадянською позицією, почуттям національної самосвідомості, особистості, підготовленої до професійного самовизначення;

‒ здійснення науково-практичної підготовки талановитої молоді;

‒ оволодіння прийомами моніторингу та оцінки власного життя;

‒ забезпечення обов’язкової дошкільної освіти дітей старшого дошкільного віку, соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту;

‒ виховання в здобувачів освіти поваги до Конституції України, державних символів України, прав і свобод громадянина, почуття власної гідності, відповідальності перед законом за свої дії, свідомого ставлення до обов’язків людини і громадянина;

‒ виховання громадянина України;

‒ реалізація права здобувачів освіти на вільне формування політичних і світоглядних переконань;

‒ виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної та рідної мови, національних цінностей українського народу та інших народів і націй;

‒ виховання свідомого ставлення до свого здоров'я та здоров’я інших громадян як найвищої соціальної цінності, формування засад здорового способу життя, збереження і зміцнення фізичного та психічного здоров'я учнів.

1.12. Заклад освіти у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту» іншими законодавчими актами України, Постановами Верховної Ради України, актами Президента України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, Кабінету Міністрів України, наказами МОНУ, інших центральних органів виконавчої влади, рішеннями Засновника, наказами Департаменту науки та освіти Харківської обласної державної адміністрації, розпорядчими документами Управління, іншими нормативно-правовими актами та цим Статутом.

1.13. Заклад освіти діє у межах компетенції, передбаченої законодавством України та цим Статутом.

1.14. Заклад освіти несе відповідальність перед особою, суспільством і державою за:

‒ безпечні умови освітньої діяльності;

‒ дотримання державних стандартів загальної середньої освіти;

‒ забезпечення рівня дошкільної освіти у межах державних вимог до її змісту, рівня і обсягу; обов’язкової дошкільної освіти дітей старшого дошкільного віку;

‒ дотримання договірних зобов’язань з іншими суб’єктами освітньої, виробничої, наукової діяльності, у тому числі зобов’язань за міжнародними угодами;

‒ дотримання фінансової дисципліни.

1.15. В закладі освіти визначена українська мова навчання.

Структура ліцею:

- дошкільний підрозділ:

групи загального розвитку для дітей передшкільного віку від трьох до шести (семи років);

- шкільний підрозділ (повна загальна середня освіта):

початкова школа (І ступінь) - 1-4 класи, початкова освіта тривалістю чотири роки;

гімназія (ІІ ступінь) - 5-9 класи, базова середня освіта тривалістю п’ять років;

- ліцей (ІІІ ступінь) - 10-11(12) класи, профільна середня освіта тривалістю два (три) роки

Навчання здобувачів освіти за програмами дванадцятирічної повної загальної середньої освіти починається:

‒ для початкової освіти - з 1 вересня 2018 року;

‒ для базової середньої освіти - з 1 вересня 2022 року;

‒ для профільної середньої освіти - з 1 вересня 2027 року;

З 1 вересня 2027 року строк здобуття профільної середньої освіти становить три роки.

До 2027 року здобуття профільної середньої освіти забезпечується в межах дворічної старшої школи відповідно до законодавства.

У ліцеї організовано профільне навчання відповідно до освітніх запитів учнів, кадрового забезпечення таматеріально-технічної бази.

Дошкільний підрозділ включає групи загального розвитку. Для задоволення освітніх, соціальних потреб, організації корекційно-розвиткової роботи можуть створюватися спеціальні та інклюзивні групи для виховання і навчання дітей з особливими освітніми потребами. Групи у дошкільному підрозділі комплектуються за віковими ознаками.

Групи комплектуються відповідно до нормативів наповнюваності, санітарно-гігієнічних норм і правил утримання дітей у дошкільних закладах освіти з урахуванням побажань батьків, або осіб, які їх змінюють.

Режим роботи дошкільного підрозділу, тривалість перебування в ньому дітей встановлюється відповідно до чинного законодавства України.

Щоденний графік роботи груп визначається директором згідно із затвердженим режимом роботи.

1.16. Освітній процес (форми навчання) у закладі освіти здійснюється за основними формами здобуття освіти: інституційна (очна (денна), дистанційна, мережева); індивідуальна (екстернатна, сімейна (домашня), педагогічний патронаж, на робочому місці (на виробництві); дуальна. Положення про основні форми здобуття освіти затверджує центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері освіти.

Бажаючим надається право і створюються умови для прискореного закінчення школи, складання іспитів екстерном.

1.17. Заклад освіти має право:

‒ визначати форми, методи і засоби організації освітнього процесу за погодженням із власником (засновником);

‒ визначати варіативну частину навчального плану;

‒ в установленому порядку розробляти і впроваджувати експериментальні та індивідуальні навчальні плани;

‒ спільно з вищими закладами освіти, науково-дослідними інститутами та центрами проводити науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу, що не суперечить законодавству України;

‒ використовувати різні форми морального і матеріального заохочення здобувачів освіти;

‒ бути власником і розпорядником рухомого і нерухомого майна згідно з законодавством України та власним Статутом;

‒ отримувати кошти і матеріальні цінності від органів виконавчої влади, юридичних і фізичних осіб;

‒ залишати у своєму розпорядженні і використовувати власні надходження у порядку, визначеному законодавством України;

‒ розвивати власну соціальну базу: мережу спортивно-оздоровчих, лікувально-профілактичних і культурних підрозділів;

‒ здійснювати капітальне будівництво і реконструкцію, капітальний ремонт на основі угод підряду чи господарським способом;

‒ запрошувати на роботу спеціалістів (у тому числі закордонних) на договірних контрактних умовах або шляхом укладання трудових угод, угод про співробітництво;

‒ встановлювати зразки форм для учнів;

‒ здійснювати інші види діяльності, що не заборонені законодавством України і сприяють розвитку закладу та реалізації його мети.

1.18. У закладі освіти можуть створюватися та функціонувати методичні об’єднання, творчі групи, психологічна, соціологічна, методична служби, наукові та інші об’єднання здобувачів освіти, вчителів, батьків, методична комісія з фізкультурно-оздоровчої роботи та Захисту Вітчизни згідно з науково-методичною проблемою закладу освіти, Державними стандартами освіти та Концепцією національно-патріотичного виховання дітей та молоді.

1.19. Учні (вихованці) закладу освіти забезпечуються медичним обслуговуванням, що здійснюється медичними працівниками, які входять до штату закладу освіти або комунального закладу охорони здоров’я районне територіальне медичне об’єднання «Дергачівська центральна районна лікарня» Дергачівської районної ради Харківської області чи інших лікувальних закладів, упорядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

1.20. Заклад може створювати у своєму складі класи (групи) з дистанційною формою навчання, класи (групи) з поглибленим вивченням окремих предметів, спеціальні та інклюзивні класи для навчання дітей з особливими освітніми потребами. Гранична наповнюваність класів для дітей з особливими освітніми потребами визначається положенням про такі заклади освіти.

1.21. Зарахування дітей з особливими освітніми потребами до класів з інклюзивним навчанням здійснюється в установленому порядку відповідно до висновку комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини інклюзивно-ресурсного центру. При наявності у дітей з особливими освітніми потребами хвороб, які включені до переліку захворювань, по яких діти потребують індивідуальних занять на дому, для них організовується індивідуальна форма навчання.

1.22. Наповнюваність класів закладу освіти не може перевищувати 30учнів. У виняткових випадках кількість учнів у класах визначається демографічною ситуацією, але повинна становити не менше п’яти осіб. У разі меншої кількості учнів у класі заняття проводяться за індивідуальною або іншими формами навчання. За письмовими зверненнями батьків, інших законних представників учнів та відповідно до рішення Засновника у закладі освіти функціонують групи подовженого дня, фінансування яких здійснюється за кошти Засновника та за інші кошти, не заборонені законодавством.

1.23. Взаємовідносини закладу освіти з юридичними і фізичними особами визначаються угодами, що укладені між ними, згідно з вимогами чинного законодавства.

ІІ. ОРГАНІЗАЦІЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

2.1. Заклад освіти складається з двох підрозділів:

2.1.1. Підрозділ дошкільної освіти складається з однієї або декількох груп перебування дітей, який забезпечує належний рівень дошкільної освіти відповідно до вимог Базового компонента дошкільної освіти.

2.1.2. Підрозділ повної загальної середньої освіти забезпечує належний рівень підготовки учнів згідно з вимогами Державного стандарту загальної середньої освіти, має три рівні освіти:

‒ початкова освіта тривалістю чотири роки;

‒ базова середня освіта тривалістю п’ять років;

‒ профільна середня освіта тривалістю три роки.

2.2. Заклад освіти планує свою роботу самостійно відповідно до перспективного, річного планів. У планах роботи відображаються найголовніші питання роботи закладу освіти, визначаються перспективи їх розвитку. План роботи обговорюється педагогічною радою, затверджується спільно директором та радою закладу освіти.

2.3. На підставі освітньої програми заклад освіти складає та затверджуєнавчальнийплан, що конкретизує організацію освітнього процесу. Основою для розроблення освітньої програми є відповідний Державний стандарт загальної середньої освіти.

2.4. Педагогічні працівники закладу освіти самостійно добирають програми, підручники, навчальні посібники, що мають гриф Міністерства освіти і науки України, а також науково-методичну літературу, дидактичні матеріали, форми, методи, засоби навчальної роботи, що мають забезпечувати виконання статутних завдань та здобуття освіти на рівні державних стандартів. Авторські навчальні програми, підручники та посібники застосовуються після затвердження відповідними державними органами управління освітою.

2.5. Зарахування учнів до закладу освіти здійснюється на основі та в порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України, відповідно до наказу його керівника, що видається на підставі заяви про зарахування до закладу освіти одного з батьків дитини (чи повнолітньої особи, яка має намір здобувати освіту), поданої особисто (з пред’явленням документа, що посвідчує особу заявника), до якої додаються:

‒ копія свідоцтва про народження дитини або документа, що посвідчує особу здобувача освіти (під час подання копії пред’являється оригінал відповідного документа);

‒ оригінал або копія медичної довідки встановленого зразка;

‒ оригінал або копія відповідного документа про освіту (за наявності).

До першого класу зараховуються як правило діти з 6 (шести) років. Право на першочергове зарахування до початкової школи мають діти, які проживають на території обслуговування закладу освіти.

Якщо станом на 31 травня кількість поданих заяв про зарахування перевищує загальну кількість місць у першому (перших) класі (класах), зарахування дітей відбувається за такими правилами:

‒ до 01 червня включно зараховуються усі діти, місце проживання яких на території обслуговування закладу освіти підтверджене, а також діти, які є рідними (усиновленими) братами та/або сестрами дітей, які здобувають освіту у закладі, чи дітьми працівників закладу освіти, чи випускниками дошкільного підрозділу закладу освіти (за його наявності);

‒ до 15 червня включно на вільні місця зараховуються діти, які не проживають на території обслуговування закладу, за результатами жеребкування;

‒ до 15 червня включно зараховуються на вільні місця та за умови утворення окремого (окремих) класу (класів) також і ті діти, які не проживають на території обслуговування закладу, У разі якщо кількість поданих заяв перевищує загальну кількість місць у такому класі (класах), зарахування дітей відбувається за результатами жеребкування.

Зарахування до класів гімназії відбувається після видання наказу про переведення до нього учнів 4 класу закладу освіти. На вільні місця (у разі їх наявності) діти зараховуються у такому порядку:

‒ до початку навчального року - діти, які мають право на першочергове зарахування;

‒ впродовж навчального року - у порядку надходження заяв про зарахування.

Зарахування до класів ліцею відбувається після видання наказу про переведення до нього учнів 9 класу закладу освіти, які не виявили намір припинити навчання в ньому і не були відраховані або переведені до іншого закладу освіти. На вільні місця (за їх наявності) діти зараховуються за конкурсом.

Прийом дітей до дошкільних груп здійснюється протягом року за наявності вільних місць. Зарахування дитини до дошкільної групи здійснюється за наявності документів:

‒ заяви батьків;

‒ медичних документів (згідно з чинними вимогами);

‒ свідоцтва про народження.

За дитиною зберігається місце в дошкільних групах у разі її хвороби, карантину, відпусток батьків або осіб які і їх замінюють, а також у літній оздоровчий період.

З урахуванням місцевих умов засновник може вносити необхідні зміни в установлений порядок зберігання за дитиною місця у дошкільних групах.

2.6. Заклад освіти може надавати платні послуги на договірній основі.

2.7. Директор закладу освіти зобов’язаний вжити заходів щодо ознайомлення дітей та їх батьків або осіб, які їх замінюють, з порядком зарахування до закладу, його статутом, правилами внутрішнього розпорядку та іншими документами, що регламентують організацію освітнього процесу.

2.8. Іноземні громадяни та особи без громадянства зараховуються до закладу освіти відповідно до законодавства та міжнародних договорів.

2.9. Переведення учнів закладу освіти до наступного класу здійснюється упорядку, встановленому Міністерством освіти і науки України. У разі переходу учня до іншого закладу освіти для здобуття загальної середньої освіти батьки або особи, що їх замінюють, подають до закладу освіти заяву про перехід та письмове підтвердження або його скановану копію з іншого закладу освіти про можливість зарахування до нього відповідного учня. У разі вибуття учня закладу освіти на постійне місце проживання за межі України батьки або особи, які їх замінюють, подають до закладу освіти заяву про вибуття та копію або скановану копію паспорта громадянина України для виїзду за кордон, з яким перетинає державний кордон дитина, або її проїзного документа із записом про вибуття на постійне місце проживання за межі України чи відміткою про взяття на постійний консульський облік у дипломатичному представництві або консульській установі України за кордоном (для здобувачів освіти, які не досягли повноліття).

2.10. Структура навчального року (тривалість навчальних занять, поділ на чверті, семестри) та режим роботи встановлюються закладом освіти умежах часу, передбаченого навчальним планом, за погодженням з Управлінням. Навчальний рік у закладі освіти поділяється на семестри, починається 1 вересня ізакінчується не пізніше 1 липня наступного року.

2.11. Загальна тривалість канікул протягом навчального року не повинна становити менш як 30 календарних днів.

2.12. Відволікання учнів від освітнього процесу на інші види діяльності забороняється, крім випадків, передбачених законодавством України.

2.13. Залучення учнів до видів діяльності, не передбачених навчальною програмою та навчальним планом закладу, дозволяється лише за їх згодою та згодою батьків або осіб, які їх замінюють.

2.14. Тривалість уроків у закладі становить: у 1-х класах – 35 хвилин, у 2-4-х класах – 40 хвилин, у 5-12-х – 45 хвилин. Різниця в часі навчальних годин перших-четвертих класів обов’язково обліковується і компенсується проведенням додаткових, індивідуальних занять та консультацій із здобувачами освіти.

Для учнів 5-9-х класів допускається проведення спарених уроків з одного предмета під час лабораторних і контрольних робіт, написання творів, а також уроків трудового навчання.

У 10-11(12)-х класах допускається проведення спарених уроків з одного предмета інваріантної та варіативної частини навчального плану і профільних дисциплін (предметів).

2.15. Щоденна кількість і послідовність навчальних занять визначається розкладом уроків, що складається на кожен семестр відповідно до санітарно-гігієнічних та педагогічних вимог, погоджується радою закладу освіти, і затверджується директором. Тижневий режим роботи закладу освіти затверджується у розкладі навчальних занять.

2.16. У закладі освіти контроль та оцінювання навчальних досягнень учнів здійснюється відповідно до нормативних вимог, визначених Міністерством освіти і науки України. Облік навчальних досягнень учнів протягом навчального року здійснюється у класних журналах відповідно до Інструкції, затвердженої Міністерством освіти і науки України.

2.17. У першому класі дається словесна характеристика знань, умінь інавичок учнів. За рішенням педагогічної ради закладу освіти може надаватися словесна характеристика знань, умінь і навичок учнів другого класу.

2.18. До додатків до документів про освіту (свідоцтво про базову загальну середню освіту, атестат про повну загальну середню освіту) оцінка за поведінку не виставляється.

2.19. Контроль за відповідністю освітнього рівня учнів, які закінчили певний ступінь навчання, вимогам Державних стандартів загальної середньої освіти здійснюється шляхом їх державної підсумкової атестації. Зміст, форма і порядок проведення державної підсумкової атестації визначаються Міністерством освіти і науки України. В окремих випадках учні за станом здоров’я можуть бути звільнені від державної підсумкової атестації у порядку, що встановлюється Міністерством освіти і науки України та Міністерством охорони здоров’я України.

2.20. Результати навчальної діяльності за рік заносяться до особових справ учнів. У документі про освіту (табелі успішності, свідоцтві, атестаті) відображаються досягнення учнів у навчанні за семестри, навчальний рік тадержавну підсумкову атестацію. Результати семестрового, річного оцінювання та державної підсумкової атестації доводяться до відома учнів класним керівником.

2.21. Учні початкової школи закладу освіти, які за результатами річного оцінювання мають початковий рівень навчальних досягнень (1,2,3) у вивченні одного з предметів (українська мова, читання, математика), згідно з рішенням педагогічної ради закладу освіти та батьків (одного із батьків) або законних представників можуть:

2.20.1. Бути переведені до наступного класу для продовження навчання заіндивідуальною навчальною програмою (з предметів, за якими було виявлено початковий рівень навчальних досягнень згідно з результатами річного оцінювання), наказом, що затверджується керівником закладу освіти.

2.20.2. Бути залишені для повторного навчання у тому самому класі закладу освіти.

2.20.3. Продовжити навчання у спеціальних загальноосвітніх навчальних закладах освіти.

2.21. За результатами навчання учням (випускникам) видається відповідний документ:

- по закінченні початкової школи – табель;

- по закінченні базової школи – свідоцтво про базову загальну середню освіту;

- по закінченні закладу освіти – атестат про повну загальну середню освіту.

Зразки документів про базову та повну загальну середню освіту затверджуються Кабінетом Міністрів України.

2.22. За успіхи у навчанні для учнів встановлені такі форми морального заохочення: Похвальний лист «За високі досягнення у навчанні», Похвальна грамота «За особливі досягнення у вивченні окремих предметів», золота медаль «За високі досягнення у навчанні», срібна медаль «За досягнення у навчанні». Порядок нагородження визначається відповідними Положеннями, затвердженими Міністерством освіти і науки України. За успіхи у навчанні для учнів можуть бути встановлені стипендії або грошова премія (за рішенням засновника або інших органів державної влади). Для здобувачів освіти встановлюються різні види морального стимулювання та матеріального заохочення, передбачені центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері освіти, іншими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, Статутом закладу освіти.

2.23. Виховання учнів у закладі освіти здійснюється під час проведення уроків, в процесі позаурочної та позашкільної роботи.

2.24. Цілі виховного процесу в закладі освіти визначаються на основі принципів, закладених у Конституції та законах України, інших нормативно-правових актах.

2.25. У закладі освіти забороняється утворення та діяльність організаційних структур політичних партій, а також релігійних організацій івоєнізованих формувань.

2.26. Залучення учнів закладу освіти до вступу в будь-які громадські об’єднання, громадські, громадсько-політичні, релігійні організації і воєнізовані формування, а також до діяльності в зазначених об’єднаннях, участі вагітаційній роботі та політичних акціях забороняється.

2.27. Дисципліна в закладі освіти дотримується на основі взаємоповаги всіх учасників освітнього процесу, дотримання правил внутрішнього розпорядку та цього Статуту. Застосування методів фізичного та психічного насильства до учнів забороняється.

ІІІ. Учасники ОСВІТНЬОГО процесу

3.1. Учасниками освітнього процесу в закладі освіти є:

‒ здобувачі освіти (учні та вихованці);

‒ педагогічні працівники;

‒ бібліотекар;

‒ батьки здобувачів освіти або особи, які їх замінюють;

‒ фізичні особи, які провадять освітню діяльність;

‒ інші особи, передбачені спеціальними законами та залучені до освітнього процесу у порядку, що встановлюється закладом освіти.

3.2. Статус, права та обов'язки учасників освітнього процесу визначаються законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», іншими актами законодавства України, цим Статутом, правилами внутрішнього розпорядку закладу освіти.

3.3. Здобувачі освіти мають право на гарантоване державою право на доступність і безоплатність повної загальної середньої освіти:

‒ якісні освітні послуги;

‒ справедливе та об’єктивне оцінювання результатів навчання;

‒ відзначення успіхів у своїй діяльності;

‒ свободу творчої, спортивної, оздоровчої, культурної, просвітницької, наукової і науково-технічної діяльності тощо;

‒ безпечні та нешкідливі умови навчання, утримання і праці;

‒ повагу людської гідності;

‒ захист під час освітнього процесу від приниження честі та гідності, будь-яких форм насильства та експлуатації, дискримінації за будь-якою ознакою, пропаганди та агітації, що завдають шкоди здоров’ю здобувача освіти;

‒ користування бібліотекою, навчальною, науковою, виробничою, культурною, спортивною, побутовою, оздоровчою інфраструктурою закладу освіти та послугами його структурних підрозділів у порядку, встановленому закладом освіти відповідно до спеціальних законів;

‒ доступ до інформаційних ресурсів і комунікацій, що використовуються в освітньому процесі;

‒ на вибір форми навчання, факультативів, спецкурсів, позашкільних та позакласних занять;

‒ на користування навчально-виробничою, науковою, матеріально-технічною, культурно-спортивною, корекційна-виховною та лікувально-оздоровчою базою закладу освіти; на доступ до інформації з усіх галузей знань;

‒ брати участь у різних видах науково-практичної діяльності, конференціях, олімпіадах, виставках, конкурсах, тощо;

‒ брати участь у роботі органів громадського самоврядування закладу освіти;

‒ брати участь в обговоренні і вносити власні пропозиції щодо організації освітнього процесу, дозвілля;

‒ брати участь у добровільних самодіяльних об'єднаннях, творчих студіях, клубах, гуртках, групах за інтересами тощо;

‒ на безпечні і нешкідливі умови навчання, виховання та праці.

3.4. Здобувачі освіти зобов'язані:

‒ виконувати вимоги освітньої програми (індивідуального навчального плану за його наявності), дотримуючись принципу академічної доброчесності, та досягти результатів навчання, передбачених стандартом освіти для відповідного рівня освіти;

‒ поважати гідність, права, свободи та законні інтереси всіх учасників освітнього процесу, дотримуватися етичних норм;

‒ відповідально та дбайливо ставитися до власного здоров’я, здоров’я оточуючих, довкілля;

‒ оволодівати знаннями, вміннями, практичними навичками, підвищувати загальнокультурний рівень;

‒ дотримуватися вимог Статуту, правил для учнів, вихованців;

‒ бережливо ставитись до державного, громадського і особистого майна;

‒ дотримуватися законодавства, моральних, етичних норм;

‒ брати посильну участь у різних видах трудової діяльності, що не заборонені чинним законодавством;

‒ дотримуватися правил особистої гігієни.

3.5. За невиконання учасниками освітнього процесу своїх обов'язків, порушення цього Статуту, правил внутрішнього розпорядку на них можуть накладатися стягнення відповідно до законодавства України.

3.6. Здобувачі освіти школи ІІ-ІІІ ступенів залучаються до самообслуговування, інших видів суспільно-корисної праці за їх згодою та згодою батьків (осіб, які їх замінюють) відповідно до Статуту і правил внутрішнього трудового розпорядку з урахуванням віку, статі фізичних можливостей, норм і вимог гігієни і охорони здоров’я.

3.7. Педагогічні працівники закладу освіти – це особи з високими моральними якостями, які мають відповідну педагогічну освіту, належний рівень професійної підготовки, здійснюють педагогічну діяльність, забезпечують результативність та якість своєї роботи, фізичний стан здоров'я яких дозволяють виконувати професійні обов'язки.

3.8. До педагогічної діяльності у закладі освіти не допускаються особи, яким вона заборонена за медичними показаннями, за вироком суду. Перелік медичних протипоказань щодо провадження педагогічної діяльності встановлюється законодавством України.

3.9. Керівник закладу освіти призначає класних керівників, завідуючих навчальними кабінетами, майстернями, права та обов’язки яких визначаються нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України, правилами внутрішнього трудового розпорядку та цим Статутом.

3.10. Обсяг педагогічного навантаження вчителів визначається на підставі законодавства України керівником закладу освіти. Обсяг педагогічного навантаження може бути менше тарифної ставки (посадового окладу) лише за письмовою згодою педагогічного працівника.

Робочий час педагогічного працівника включає час виконання ним навчальної, виховної, методичної, організаційної роботи та іншої педагогічної діяльності, передбаченої трудовим договором.

Конкретний перелік та обсяг видів робіт педагогічного працівника встановлюються трудовим договором відповідно до законодавства.

Норми педагогічного (навчального) навантаження педагогічних працівників на одну ставку встановлюються спеціальними законами.

Засновник або уповноважений ним орган, керівники закладів освіти та їх структурних підрозділів не мають права вимагати від педагогічних працівників виконання роботи, не передбаченої трудовим договором.

3.11. Педагогічні працівники мають право на:

‒ академічну свободу, включаючи свободу викладання, свободу від втручання в педагогічну, науково-педагогічну та наукову діяльність, вільний вибір форм, методів і засобів навчання, що відповідають освітній програмі;

‒ педагогічну ініціативу;

‒ розроблення та впровадження авторських навчальних програм, проектів, освітніх методик і технологій, методів і засобів, насамперед методик компетентнісного навчання;

‒ користування бібліотекою, навчальною, науковою, виробничою, культурною, спортивною, побутовою, оздоровчою інфраструктурою закладу та послугами його структурних підрозділів у порядку, встановленому закладом відповідно до спеціальних законів;

‒ підвищення кваліфікації, перепідготовку;

‒ вільний вибір освітніх програм, форм навчання, закладів освіти, установ і організацій, інших суб’єктів освітньої діяльності, що здійснюють підвищення кваліфікації та перепідготовку педагогічних працівників;

‒ доступ до інформаційних ресурсів і комунікацій, що використовуються в освітньому процесі та науковій діяльності;

‒ відзначення успіхів у своїй професійній діяльності;

‒ справедливе та об’єктивне оцінювання своєї професійної діяльності;

‒ захист професійної честі та гідності;

‒ безпечні і нешкідливі умови праці;

‒ участь у громадському самоврядуванні закладу освіти;

‒ участь у роботі колегіальних органів управління закладу освіти.

3.12. Педагогічні працівники зобов’язані:

‒ постійно підвищувати свій професійний і загальнокультурний рівні та педагогічну майстерність;

‒ виконувати освітню програму для досягнення здобувачами освіти передбачених нею результатів навчання;

‒ сприяти розвитку здібностей здобувачів освіти, формуванню навичок здорового способу життя, дбати про їхнє фізичне і психічне здоров’я;

‒ дотримуватися педагогічної етики;

‒ поважати гідність, права, свободи і законні інтереси всіх учасників освітнього процесу;

‒ настановленням і особистим прикладом утверджувати повагу до суспільної моралі та суспільних цінностей, зокрема правди, справедливості, патріотизму, гуманізму, толерантності, працелюбства;

‒ формувати у здобувачів освіти усвідомлення необхідності додержуватися Конституції та законів України, захищати суверенітет і територіальну цілісність України;

‒ виховувати у здобувачів освіти повагу до державної мови та державних символів України, національних, історичних, культурних цінностей України, дбайливе ставлення до історико-культурного надбання України та навколишнього природного середовища;

‒ формувати у здобувачів освіти прагнення до взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами;

‒ захищати здобувачів освіти під час освітнього процесу від будь-яких форм фізичного та психічного насильства, приниження честі та гідності, дискримінації за будь-якою ознакою, пропаганди та агітації, що завдають шкоди здоров’ю здобувача освіти, запобігати вживанню ними та іншими особами на території закладів освіти алкогольних напоїв, наркотичних засобів, іншим шкідливим звичкам;

‒ додержуватися установчих документів та правил внутрішнього розпорядку закладу освіти, виконувати свої посадові обов’язки.

3.13. Призначення на посаду та звільнення з посади педагогічних та інших працівників й інші трудові відносини регулюються законодавством України про працю, Законом України «Про загальну середню освіту» та іншими законодавчими актами. Призначення на посаду та звільнення з посади педагогічних працівників, фізичних осіб, які проводять освітню діяльність, інших осіб, передбачених спеціальними законами та залучених до освітнього процесу закладу освіти здійснюється керівником закладу освіти.

3.14. В закладі освіти обов'язково проводиться атестація педагогічних працівників незалежно від підпорядкування, типів і форм власності. Атестація здійснюється відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників України.

3.15. Для зовнішнього оцінювання професійних компетентностей педагогічних працівників може здійснюватися сертифікація шляхом незалежного тестування, самооцінювання та вивчення практичного досвіду на добровільних засадах виключно за ініціативою педагогічного працівника. За результатами успішного проходження сертифікації педагогічний працівник отримує сертифікат, який є дійсним упродовж трьох років і зараховується як проходження атестації. Наявність сертифікату дає право педагогічному працівнику на щомісячну доплату у розмірі 20 % посадового окладу пропорційно до обсягу педагогічного навантаження протягом дії сертифіката.

3.16. Педагогічні працівники, які систематично порушують Статут, правила внутрішнього розпорядку закладу освіти, не виконують посадових обов'язків, умови колективного договору (контракту) або за результатами атестації не відповідають займаній посаді, звільняються з роботи відповідно до чинного законодавства.

3.17. Права і обов’язки педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу регулюються трудовим законодавством, цим Статутом та правилами внутрішнього трудового розпорядку.

3.18. Батьки здобувачів освіти та особи, які їх замінюють, мають право:

‒ захищати відповідно до законодавства права та законні інтереси здобувачів освіти;

‒ звертатися до закладів освіти, органів управління освітою з питань освіти;

‒ обирати заклад освіти, освітню програму, вид і форму здобуття дітьми відповідної освіти;

‒ брати участь у громадському самоврядуванні закладу освіти, зокрема обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування закладу освіти;

‒ завчасно отримувати інформацію про всі заплановані у закладі освіти та позапланові педагогічні, психологічні, медичні, соціологічні заходи, дослідження, обстеження, педагогічні експерименти та надавати згоду на участь у них дитини;

‒ брати участь у розробленні індивідуальної програми розвитку дитини та/або індивідуального навчального плану;

‒ отримувати інформацію про діяльність закладу освіти, результати навчання своїх дітей (дітей, законними представниками яких вони є) і результати оцінювання якості освіти у закладі освіти та його освітньої діяльності.

3.19. Батьки здобувачів освіти (особи, які їх замінюють) є учасниками освітнього процесу з моменту зарахування їх дітей до закладу освіти.

3.20. Батьки здобувачів освіти та особи, які їх замінюють, зобов'язані:

‒ виховувати у дітей повагу до гідності, прав, свобод і законних інтересів людини, законів та етичних норм, відповідальне ставлення до власного здоров’я, здоров’я оточуючих і довкілля;

‒ сприяти виконанню дитиною освітньої програми та досягненню дитиною передбачених нею результатів навчання;

‒ поважати гідність, права, свободи і законні інтереси дитини та інших учасників освітнього процесу;

‒ дбати про фізичне і психічне здоров’я дитини, сприяти розвитку її здібностей, формувати навички здорового способу життя;

‒ формувати у дитини культуру діалогу, культуру життя у взаєморозумінні, мирі та злагоді між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами, представниками різних політичних і релігійних поглядів та культурних традицій, різного соціального походження, сімейного та майнового стану;

‒ настановленням і особистим прикладом утверджувати повагу до суспільної моралі та суспільних цінностей, зокрема правди, справедливості, патріотизму, гуманізму, толерантності, працелюбства;

‒ формувати у дітей усвідомлення необхідності додержуватися Конституції та законів України, захищати суверенітет і територіальну цілісність України;

‒ виховувати у дитини повагу до державної мови та державних символів України, національних, історичних, культурних цінностей України, дбайливе ставлення до історико-культурного надбання України.

3.21. Заклад освіти надає батькам і особам, які їх замінюють, допомогу у виконанні ними своїх обов’язків.

Батьки (особи, які їх замінюють) несуть однакову відповідальність за виховання, навчання і розвиток дітей.

У разі невиконання батьками своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством України, заклад освіти може порушувати клопотання про відповідальність таких осіб, зокрема щодо позбавлення їх батьківських прав.

3.22. В освітньому процесі закладу освіти мають право брати участь представники підприємств, установ, науково-дослідних центрів, кооперативних, громадських організацій, фондів, асоціацій, з якими укладено договори про співробітництво в межах, визначених чинним законодавством.

3.23. Представники громадськості мають право:

‒ обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування в закладі, керувати учнівськими об'єднаннями за інтересами і гуртками, секціями;

‒ сприяти покращенню матеріально-технічної бази, фінансовому забезпеченню закладу освіти;

‒ проводити консультації для педагогічних працівників;

‒ брати участь в організації освітнього процесу за погодженням з управлінням освіти, культури і туризму.

3.24. Представники громадськості зобов'язані:

‒ дотримуватися Статуту закладу освіти;

‒ захищати учнів, вихованців від всіляких форм фізичного та психічного насильства;

‒ пропагувати здоровий спосіб життя, шкідливість вживання алкоголю, наркотиків, тютюну тощо;

‒ дотримуватися етики поведінки та моралі.

IV. Управління ЗАКЛАДОМ ОСВІТИ

4.1. Управління закладом освіти в межах повноважень, визначених законами та цим Статутом, здійснюють:

- центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері освіти;

- Засновник;

- Управління;

- директор закладу освіти;

- колегіальний орган управління закладу освіти;

- колегіальний орган громадського самоврядування;

- інші органи, передбачені спеціальними законами.

4.2. Засновник закладу освіти в межах його компетенції або уповноважена ним особа:

‒ затверджує установчі документи закладу освіти, їх нову редакцію та зміни до них;

‒ укладає строковий трудовий договір (контракт) з керівником закладу освіти, обраним (призначеним) у порядку, встановленому законодавством та установчими документами закладу освіти;

‒ розриває строковий трудовий договір (контракт) з керівником закладу освіти з підстав та у порядку, визначених законодавством та установчими документами закладу освіти;

‒ затверджує кошторис та приймає фінансовий звіт закладу освіти у випадках та порядку, визначених законодавством;

‒ здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю закладу освіти;

‒ здійснює контроль за дотриманням установчих документів закладу освіти;

‒ забезпечує створення у закладі освіти інклюзивного освітнього середовища, універсального дизайну та розумного пристосування;

‒ здійснює контроль за недопущенням привілеїв чи обмежень (дискримінації) за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, віку, інвалідності, етнічного та соціального походження, сімейного та майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками;

‒ реалізує інші права, передбачені законодавством та установчими документами закладу освіти.

4.3. Засновник або уповноважена ним особа не має права втручатися в діяльність закладу освіти, що здійснюється ним у межах його автономних прав, визначених законом та установчими документами. Засновник або уповноважена ним особа може делегувати окремі свої повноваження органу управління закладу освіти та/або наглядовій (піклувальній) раді закладу освіти.

4.4. Засновник закладу освіти зобов’язаний:

‒ забезпечити утримання та розвиток матеріально-технічної бази заснованого ним закладу освіти на рівні, достатньому для виконання вимог стандартів освіти та ліцензійних умов;

‒ у разі реорганізації чи ліквідації закладу освіти забезпечити здобувачам освіти можливість продовжити навчання на відповідному рівні освіти;

‒ забезпечити відповідно до законодавства створення в закладі освіти безперешкодного середовища для учасників освітнього процесу, зокрема для осіб з особливими освітніми потребами.

4.5. Безпосереднє управління закладу освіти здійснює його керівник. Керівником може бути тільки громадянин України, який має вищу педагогічну освіту на рівні спеціаліста або магістра, стаж педагогічної роботи не менш як 3 роки, успішно пройшов атестацію.

Керівник закладу освіти призначається і звільняється з посади Засновником у порядку, визначеному законами та цим Статутом, з числа претендентів, які вільно володіють державною мовою і мають вищу освіту.

Керівник закладу освіти призначається на посаду за результатами конкурсного відбору строком на шість років (строком на два роки – для особи, яка призначається на посаду керівника закладу освіти вперше) на підставі рішення конкурсної комісії, до складу якої входять представники засновника, трудового колективу, громадського об’єднання батьків здобувачів освіти закладу освіти та громадського об’єднання керівників закладів загальної середньої освіти відповідної адміністративно-територіальної одиниці. До участі у роботі комісії з правом дорадчого голосу можуть залучатися представники громадських об’єднань та експерти у сфері загальної середньої освіти.

Положення про конкурс на посаду керівника закладу освіти розробляє та затверджує Засновник на підставі типового положення, затвердженого центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки.

Одна і та сама особа не може бути керівником закладу освіти більше ніж два строки підряд (до першого строку включається дворічний строк перебування на посаді керівника закладу освіти, призначеного вперше). Після закінчення другого строку перебування на посаді особа має право брати участь у конкурсі на заміщення вакансії керівника в іншому закладі загальної середньої освіти або продовжити роботу в цьому закладі на іншій посаді.

Заступники директора, педагогічні та інші працівники закладу освіти призначаються на посади та звільняються з посад керівником закладу освіти. Керівник закладу освіти має право оголосити конкурс на вакантну посаду.

У разі надходження до засновника обґрунтованого звернення піклувальної ради або органу самоврядування закладу освіти щодо звільнення керівника цього закладу, засновник зобов’язаний розглянути його і прийняти обґрунтоване рішення у найкоротший строк.

Додаткові кваліфікаційні вимоги до керівника та порядок його обрання (призначення) визначаються спеціальними законами та цим статутом.

4.6. Керівник закладу освіти в межах наданих йому повноважень:

‒ організовує діяльність закладу освіти;

‒ вирішує питання фінансово-господарської діяльності закладу освіти;

‒ призначає на посаду та звільняє з посади працівників, визначає їх функціональні обов’язки;

‒ забезпечує організацію освітнього процесу та здійснення контролю за виконанням освітніх програм;

‒ забезпечує функціонування внутрішньої системи забезпечення якості освіти;

‒ забезпечує умови для здійснення дієвого та відкритого громадського контролю за діяльністю закладу освіти;

‒ сприяє та створює умови для діяльності органів самоврядування закладу освіти;

‒ сприяє здоровому способу життя здобувачів освіти та працівників закладу освіти;

‒ здійснює інші повноваження, передбачені законом та установчими документами закладу освіти;

‒ здійснює керівництво педагогічним колективом, забезпечує раціональний добір і розстановку кадрів, створює необхідні умови для підвищення фахового і кваліфікаційного рівня працівників;

‒ відповідає за раціональний розподіл педагогічного навантаження з урахуванням норми на ставку;

‒ створює необхідні умови для участі учнів, вихованців у позакласній та позашкільній роботі, проведенні виховної роботи;

‒ відповідає за реалізацію Державної базової програми та Державного стандарту середньої освіти, якість і ефективність роботи педагогічного колективу;

‒ забезпечує реалізацію державної освітньої політики;

‒ забезпечує дотримання вимог охорони дитинства, санітарно-гігієнічних норм, техніки безпеки;

‒ підтримує ініціативи щодо вдосконалення системи навчання та виховання, заохочення творчих пошуків, дослідно-експериментальної роботи педагогів;

‒ забезпечує права учнів, вихованців на захист їх від будь-яких форм фізичного або психічного насильства;

‒ призначає класних керівників, завідуючих навчальними кабінетами, майстернями, навчально-дослідними ділянками;

‒ контролює організацію харчування і медичного обслуговування здобувачів освіти;

‒ здійснює контроль за проходженням працівниками в установлені терміни обов'язкових медичних оглядів і несе за це відповідальність;

‒ розпоряджається в установленому порядку шкільним майном і коштами; видає у межах своєї компетенції накази та розпорядження і контролює їх виконання;

‒ затверджує посадові обов'язки працівників закладу освіти;

‒ створює умови для творчого зростання педагогічних працівників, пошуку та застосування ними ефективних форм і методів навчання та виховання;

‒ розглядає пропозиції, скарги, зауваження відповідних структурних підрозділів органів державного управління освітою та учасників навчально-виховного процесу з питань роботи закладу освіти приймає відповідні рішення;

‒ несе відповідальність за свою діяльність перед здобувачами освіти, батьками, педагогічними працівниками та загальними зборами, засновником, місцевими органами державної виконавчої влади тощо.

4.7. Колегіальним постійно діючим органом управління закладу освіти є педагогічна рада, повноваження якої визначаються Законом України про освіту і Статутом.

4.8. Педагогічна рада створюється в закладі освіти, що забезпечує здобуття загальної середньої освіти, незалежно від підпорядкування, типів і форми власності за наявності не менше трьох педагогічних працівників. Усі педагогічні працівники закладу освіти мають брати участь у засіданнях педагогічної ради.

4.9. Педагогічна рада закладу освіти:

‒ планує роботу закладу освіти;

‒ схвалює освітню (освітні) програму (програми) закладу та оцінює результативність її (їх) виконання;

‒ формує систему та затверджує процедури внутрішнього забезпечення якості освіти, включаючи систему та механізми забезпечення академічної доброчесності;

‒ розглядає питання щодо вдосконалення і методичного забезпечення освітнього процесу;

‒ приймає рішення щодо переведення здобувачів освіти до наступного класу і їх випуску, видачі документів про відповідний рівень освіти, нагородження за успіхи у навчанні;

‒ обговорює питання підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їхньої творчої ініціативи, визначає заходи щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників, затверджує щорічний план підвищення кваліфікації педагогічних працівників;

‒ розглядає питання впровадження в освітній процес найкращого педагогічного досвіду та інновацій, участі в дослідницькій, експериментальній, інноваційній діяльності, співпраці з іншими закладами освіти, науковими установами, фізичними та юридичними особами, які сприяють розвитку освіти;

‒ ухвалює рішення щодо відзначення, морального та матеріального заохочення учнів (вихованців), працівників закладу та інших учасників освітнього процесу;

‒ розглядає питання щодо відповідальності учнів (вихованців), працівників закладу та інших учасників освітнього процесу за невиконання ними своїх обов’язків;

‒ має право ініціювати проведення позапланового інституційного аудиту закладу та проведення громадської акредитації закладу;

‒ розглядає інші питання, віднесені законом та/або Статутом закладу до її повноважень.

4.10. Рішення педагогічної ради закладу освіти вводяться в дію наказом керівника закладу.

4.11. У закладі освіти можуть діяти:

‒ органи самоврядування працівників закладу освіти;

‒ органи самоврядування здобувачів освіти;

‒ органи батьківського самоврядування;

‒ інші органи громадського самоврядування учасників освітнього процесу.

4.12. Колегіальним постійно діючим органом громадського самоврядування закладу освіти є конференція колективу, що скликаються не менше одного разу на рік.

Делегати конференції з правом вирішального голосу обираються від таких трьох категорій працівників закладу освіти:

‒ працівників закладу освіти – зборами трудового колективу;

‒ здобувачів освіти третього ступеня – класними зборами, у такій же кількості, як і від батьків;

‒ батьків, представників громадськості – класними батьківськими зборами по одному представнику.

Кожна категорія обирає однакову кількість делегатів. Термін їх повноважень становить 2 роки.

Конференція правочинна, якщо в їх роботі бере участь не менше половини делегатів кожної з трьох категорій.

Рішення приймається простою більшістю голосів присутніх делегатів.

Право скликати конференцію мають: голова ради закладу освіти, делегати загальних зборів, якщо за це висловилось не менше третини їх загальної кількості, керівник, Засновник, Департамент освіти і науки Харківської обласної державної адміністрації.

Конференція:

‒ обирає раду закладу освіти, її голову, встановлюють термін їх повноважень;

‒ заслуховує звіт керівника і голови ради закладу освіти;

‒ розглядає питання освітньої, методичної і фінансово-господарської діяльності закладу освіти;

‒ затверджує основні напрями вдосконалення освітнього процесу, розглядають інші найважливіші напрями діяльності закладу освіти;

‒ приймає рішення про стимулювання праці керівників та інших педагогічних працівників закладу освіти.

4.13. У період між конференцією діє рада закладу освіти.

4.13.1. Метою діяльності ради є:

‒ сприяння демократизації і гуманізації освітнього процесу закладу освіти;

‒ об'єднання зусиль педагогічного і учнівського колективів, батьків, громадськості щодо розвитку закладу освіти та удосконалення освітнього процесу;

‒ формування позитивного іміджу та демократичного стилю управління закладу освіти;

‒ розширення колегіальних форм управління закладом освіти;

‒ підвищення ролі громадськості у вирішенні питань, пов'язаних з організацією освітнього процесу в закладі освіти.

4.13.2. Основними завданнями ради є:

‒ підвищення ефективності освітнього процесу у взаємодії з сім'єю, громадськістю, державними та приватними інституціями;

‒ визначення стратегічних завдань, пріоритетних напрямів розвитку закладу освіти та сприяння організаційно-педагогічному забезпеченню освітнього процесу;

‒ формування навичок здорового способу життя;

‒ створення належного педагогічного клімату в закладі освіти;

‒ сприяння духовному, фізичному розвитку здобувачів освіти та набуття ними соціального досвіду;

‒ підтримка громадських ініціатив щодо вдосконалення навчання та виховання здобувачів освіти, творчих пошуків і дослідно-експериментальної роботи педагогів;

‒ сприяння організації дозвілля та оздоровлення здобувачів освіти;

‒ підтримка громадських ініціатив щодо створення належних умов і вдосконалення освітнього процесу;

‒ ініціювання дій, що сприяли б неухильному виконанню положень чинного законодавства щодо обов'язковості загальної середньої освіти;

‒ стимулювання морального та матеріального заохочення здобувачів освіти, сприяння пошуку, підтримки обдарованих дітей;

‒ зміцнення партнерських зав’язків між родинами учнів та закладом освіти з метою забезпечення єдності освітнього процесу.

4.13.3. До ради обираються пропорційно представники від педагогічного колективу, здобувачів освіти ІІІ ступеня навчання, батьків і громадськості. Представництво в раді й загальна її чисельність визначаються конференцією закладу освіти.

Рішення про дострокове припинення роботи члена ради з будь-яких причин приймається виключно конференцією.

На чергових виборах склад ради оновлюється не менше ніж на третину.

4.13.4. Рада закладу освіти діє на засадах:

‒ пріоритету прав людини, гармонійного поєднання інтересів особи, суспільства, держави;

‒ дотримання вимог законодавства України;

‒ колегіальності ухвалення рішень;

‒ добровільності і рівноправності членства;

‒ гласності.

Рада працює за планом, що затверджується конференцією.

Кількість засідань визначається їх доцільністю, але не менше чотирьох разів на навчальний рік.

Засідання ради може скликатися її головою або з ініціативи керівника закладу освіти, засновника, а також членами ради.

Рішення ради приймається простою більшістю голосів за наявності на засіданні не менше двох третин її членів.

У разі рівної кількості голосів вирішальним є голос голови ради.

Рішення ради, що не суперечать чинному законодавству та власному Статуту закладу освіти, доводяться в 7-й денний термін до відома педагогічного колективу, учнів, батьків, або осіб, які їх замінюють, та громадськості.

У разі незгоди адміністрації закладу освіти з рішенням ради створюється узгоджувальна комісія, яка розглядає спірне питання.

До складу комісії входять представники органів громадського самоврядування, адміністрації, профспілкового комітету закладу освіти.

4.13.5. Очолює раду закладу освіти голова, який обирається із складу ради.

Голова ради може бути членом педагогічної ради.

Головою ради не можуть бути директор та його заступники.

Для вирішення поточних питань рада може створювати постійні або тимчасові комісії з окремих напрямів роботи. Склад комісій і зміст їх роботи визначаються радою.

Члени ради мають право виносити на розгляд усі питання, що стосуються діяльності закладу освіти, пов'язаної з організацією освітнього процесу, проведенням оздоровчих та культурно-масових заходів.

4.13.6. Рада закладу освіти:

‒ організовує виконання рішень загальних зборів;

‒ вносить пропозиції щодо зміни типу, Статусу, профільності навчання, вивчення іноземних мов та мов національних меншин;

‒ спільно з адміністрацією розглядає і затверджує план роботи закладу освіти та здійснює контроль за його виконанням;

‒ разом з адміністрацією здійснює контроль за виконанням Статуту закладу освіти;

‒ затверджує режим роботи закладу освіти;

‒ сприяє формуванню мережі класів закладу освіти, обґрунтовуючи її доцільність в органах виконавчої влади та місцевого самоврядування;

‒ приймає рішення спільно з педагогічною радою про представлення до нагородження випускників закладу золотою медаллю «За високі досягнення у навчанні» або срібною медаллю «За досягнення у навчанні» та нагородження учнів похвальними листами «За високі досягнення у навчанні» та похвальними грамотами «За особливі досягнення у вивченні окремих предметів»;

‒ разом із педагогічною радою визначає доцільність вибору навчальних предметів варіативної частини навчальних планів, враховуючи можливості, потреби учнів, а також тенденції розвитку регіону, суспільства і держави;

‒ погоджує навчальний план на кожний навчальний рік; заслуховує звіт голови ради, інформацію керівника та його заступників з питань навчально-виховної та фінансово-господарської діяльності;

‒ бере участь у засіданнях атестаційної комісії з метою обговорення питань про присвоєння кваліфікаційних категорій вчителям;

‒ виносить на розгляд педагогічної ради пропозицій щодо поліпшення організації позакласної та позашкільної роботи з учнями; виступає ініціатором проведення добродійних акцій;

‒ виносить на розгляд педагогічної ради та відповідного органу управління освітою пропозиції щодо морального і матеріального заохочення учасників освітнього процесу; сприяє створенню та діяльності центрів дозвілля, а також залучає громадськість, батьків (осіб, які їх замінюють) до участі в керівництві гуртками, іншими видами позакласної та позашкільної роботи, до проведення оздоровчих та культурно-масових заходів з учнями;

‒ розподіляє і контролює кошти фонду загального обов'язкового навчання, приймає рішення про надання матеріальної допомоги учням;

‒ розглядає питання родинного виховання;

‒ бере участь за згодою батьків або осіб, які їх замінюють, в обстеженні житлово-побутових умов учнів, які перебувають в несприятливих соціально-економічних умовах;

‒ сприяє педагогічній освіті батьків;

‒ сприяє поповненню бібліотечного фонду та передплаті періодичних видань;

‒ розглядає питання здобуття обов'язкової загальної середньої освіти учнями;

‒ організовує громадський контроль за харчуванням і медичним обслуговуванням здобувачів освіти;

‒ розглядає звернення учасників освітнього процесу з питань роботи закладу освіти;

‒ вносить пропозиції щодо морального і матеріального заохочення учасників освітнього процесу;

‒ може створювати постійні або тимчасові комісії з окремих напрямів роботи;

‒ вносити на розгляд органів виконавчої влади, керівника закладу, конференції пропозиції щодо матеріально-технічної, навчально-виробничої, наукової, культурно-спортивної, корекційно-відновної та лікувально-оздоровчої бази закладу освіти;

‒ залучати додаткові джерела фінансування закладу освіти;

‒ брати участь у розгляді звернень громадян з питань, що стосуються роботи закладу освіти, з метою сприяння їх вирішенню у встановленому порядку.

Склад комісій та зміст їх роботи визначаються радою.

4.14. Піклувальна рада закладу освіти створюється за рішенням Засновника відповідно до спеціальних законів. Порядок формування піклувальної ради, її відповідальність, перелік і строк повноважень, а також порядок її діяльності визначаються спеціальними законами та установчими документами закладу освіти.

4.15. Піклувальна рада закладу освіти сприяє вирішенню перспективних завдань його розвитку, залученню фінансових ресурсів для забезпечення його діяльності з основних напрямів розвитку і здійсненню контролю за їх використанням, ефективній взаємодії закладу освіти з органами державної влади та органами місцевого самоврядування, науковою громадськістю, громадськими організаціями, юридичними та фізичними особами.

4.16. Члени піклувальної ради закладу освіти мають право брати участь у роботі колегіальних органів закладу освіти з правом дорадчого голосу.

4.17. До складу піклувальної ради закладу освіти не можуть входити здобувачі освіти та працівники цього закладу освіти.

4.18. Піклувальна рада формується у складі 9 осіб з представників місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій, закладів освіти, окремих громадян, у тому числі іноземних.

4.19. Члени піклувальної ради працюють на громадських засадах.

4.20. Не допускається втручання членів піклувальної ради в освітній процес (відвідування уроків тощо) без згоди директора закладу освіти.

4.21. Піклувальна рада має право:

‒ брати участь у визначенні стратегії розвитку закладу освіти та контролювати її виконання;

‒ сприяти залученню додаткових джерел фінансування;

‒ аналізувати та оцінювати діяльність закладу освіти та його керівника;

‒ контролювати виконання кошторису та/або бюджету закладу освіти і вносити відповідні рекомендації та пропозиції, що є обов’язковими для розгляду керівником закладу освіти;

‒ вносити засновнику закладу освіти подання про заохочення або відкликання керівника закладу освіти з підстав, визначених законом;

‒ здійснювати інші права, визначені спеціальними законами та/або установчими документами закладу освіти.

4.22. Основними завданнями піклувальної ради є:‒ сприяння виконанню законодавства України щодо обов’язковості повної загальної середньої освіти;‒ співпраця з органами виконавчої влади, організаціями, підприємствами, установами, закладами освіти, окремими громадянами, спрямована на поліпшення умов навчання і виховання учнів;‒ зміцнення навчально-виробничої, матеріально-технічної, спортивної, бази закладу освіти;
‒ організація змістовного дозвілля та оздоровлення учнів (вихованців), педагогічних працівників;
‒ вироблення рекомендацій щодо раціонального використання фонду загальнообов’язкового навчання;
‒ запобігання дитячій бездоглядності;
‒ сприяння працевлаштуванню випускників;
‒ стимулювання творчої праці педагогічних працівників та учнів (вихованців);
‒ всебічне зміцнення зв’язків між родинами здобувачів освіти та закладом освіти.

4.23. Піклувальна рада має право:

‒ брати участь у визначенні стратегії розвитку закладу освіти та контролювати її виконання;

‒ сприяти залученню додаткових джерел фінансування;

‒ аналізувати та оцінювати діяльність закладу освіти та його керівника;

‒ контролювати виконання кошторису та/або бюджету закладу освіти і вносити відповідні рекомендації та пропозиції, що є обов’язковими для розгляду керівником закладу освіти;

‒ вносити засновнику закладу освіти подання про заохочення або відкликання керівника закладу освіти з підстав, визначених законом;

‒ здійснювати інші права, визначені спеціальними законами та/або установчими документами закладу освіти.

4.24. Піклувальна рада вживає заходи щодо зміцнення матеріально-технічної і навчально-методичної бази, залучення додаткових джерел фінансування закладу, поліпшення умов для організації освітнього процесу, стимулювання творчої праці педагогічних працівників.

4.25. Піклувальна рада діє на засадах:

‒ пріоритету прав людини, поєднання інтересів особи, суспільства, держави;
‒ дотримання вимог законодавства України;
‒ самоврядування;
‒ колегіальності ухвалення рішень;
‒ добровільності і рівноправності членства;
‒ гласності.

4.26. Робота піклувальної ради планується довільно. Кількість засідань визначається їх доцільністю, але, як правило, не менше ніж чотири рази на рік. Позачергові засідання можуть проводитись також на вимогу третини і більше її членів.

Засідання піклувальної ради є повноважним, якщо на ньому присутні не менше двох третин її членів.

Рішення піклувальної ради приймається простою більшістю голосів.

Піклувальна рада інформує про свою діяльність у доступній формі на зборах, у засобах масової інформації, через спеціальні стенди тощо.

Рішення піклувальної ради в 7-денний термін доводяться до відома колективу закладу освіти, батьків, громадськості. Їх виконання організовується членами піклувальної ради.

4.27. Голова піклувальної ради:
‒ скликає і координує роботу піклувальної ради;
‒ готує і проводить засідання, затверджує рішення піклувальної ради;
‒ визначає функції заступника, секретаря та інших членів;
‒ представляє піклувальну раду в установах, підприємствах та організаціях з питань, віднесених до її повноважень.
Голова піклувальної ради має право делегувати свої повноваження членам піклувальної ради.
4.28. У закладі освіти можуть діяти:
‒ органи самоврядування працівників закладу освіти;

‒ органи самоврядування здобувачів освіти;

‒ органи батьківського самоврядування;

‒ інші органи громадського самоврядування учасників освітнього процесу.

4.29. Збори здобувачів освіти закладу освіти – колективний орган учнівського самоврядування.

Основною структурною ланкою закладу освіти є клас – колектив здобувачів освіти, що формується з метою виконання завдань закладу на основі їхніх вікових або психофізичних особливостей, рівня розвитку.
Збори здобувачів освіти закладу освіти (класу):
‒ обирають орган самоврядування здобувачів освіти закладу освіти (класу);
‒ обговорюють питання організації навчання, діяльності і дозвілля колективу здобувачів освіти;
‒ розглядають інші питання внутрішнього життя колективу здобувачів освіти.
4.30. Батьківські збори закладу освіти (класу) – колективний орган батьківського самоврядування.
Батьківські збори закладу освіти (класу):
‒ обирають органи батьківського самоврядування;
‒ залучають батьків до участі в керівництві гуртками та іншими видами позакласної та позашкільної роботи;
‒ вносять на розгляд педагогічної ради, директора та його заступників пропозиції щодо організації освітнього процесу в класі та закладах;
‒ запрошують вчителів, соціального педагога, практичного психолога, представників державних органів управління, адміністрації закладу для обговорення стану і перспектив роботи класу, закладу освіти, роз’яснення з окремих питань, що турбують батьків.

4.31. Прозорість та інформаційна відкритість закладу освіти:

4.31.1. Заклад освіти формує відкриті та загальнодоступні ресурси з інформацією про свою діяльність та оприлюднює таку інформацію.

4.31.2. Заклад освіти забезпечує на своєму веб-сайті відкритий доступ до інформації про напрямки діяльності закладу.

V. Матеріально-технічна база

5.1. Матеріально-технічна база закладу освіти включає будівлі, споруди, землю, комунікації, обладнання, транспортні засоби, інші матеріальні цінності, вартість яких відображено у балансі.

5.2. Майно закладу освіти є спільною власністю територіальних громад сіл, селищ, міста Дергачівського району та закріплене за ним на праві оперативного управління.

5.3. Заклад освіти відповідно до чинного законодавства користується землею і несе відповідальність за дотримання вимог та норм з їх охорони.

5.4. Вилучення основних фондів, оборотних коштів та іншого майна закладу освіти проводиться лише у випадках, передбачених чинним законодавством; збитки, завдані закладу освіти внаслідок порушення його майнових прав іншими юридичними та фізичними особами, відшкодовуються відповідно до чинного законодавства.

5.5. Для забезпечення освітнього процесу база закладу освіти складається із навчальних кабінетів, майстерень (слюсарної, токарної; обслуговуючої праці тощо), а також спортивного, актового і читального залів, бібліотеки, архіву, радіо центру, медичного, лінгафонного і комп’ютерного кабінетів, їдальні та буфету, приміщення для інженерно-технічного та навчально-допоміжного персоналу, кімнати психологічного розвантаження тощо.

5.6. Заклад освіти має земельну ділянку, де розміщуються спортивні майданчики, зона відпочинку, господарські будівлі тощо.

5.7. Вимоги до матеріально-технічної бази закладу освіти визначаються відповідними будівельними і санітарно-гігієнічними нормами і правилами, а також типовими переліками обов'язкового навчального та іншого обладнання (в тому числі корекційного), навчально-методичних та навчально-наочних посібників, підручників, художньої та іншої літератури.

5.8. Виключно Засновник вирішує питання відчуження основних фондів закладу освіти, списання окремо визначеного рухомого і нерухомого майна, що перебуває в оперативному управлінні закладу освіти, надає дозвіл на передачу в оренду та погоджує умови договорів оренди майна, що перебуває в оперативному управлінні закладу освіти.

5.9. Заклад освіти має право з дозволу Засновника або уповноваженого ним органу здавати в оренду належні йому споруди, устаткування, інші матеріальні цінності, а також списувати їх з балансу в установленому порядку.

5.10. Оренда приміщень закладу освіти допускається, за погодженням із засновником, якщо вона не погіршує умов навчання учнів та роботи педагогічних працівників.

VI. Фінансово-господарська діяльність

6.1. Фінансово-господарська діяльність закладу освіти здійснюється на основі його кошторису.

6.2. Джерелами формування кошторису закладу освіти є:

‒ державний бюджет;

‒ місцеві бюджети;

‒ плата за надання освітніх та інших послуг відповідно до укладених договорів; гранти вітчизняних і міжнародних організацій;

‒ добровільні внески у вигляді коштів, матеріальних цінностей, нематеріальних активів, одержаних від підприємств, установ, організацій, фізичних осіб;

‒ інші джерела, не заборонені законодавством.

6.3. В закладі освіти створюється фонд загального обов’язкового навчання, який формується з урахуванням матеріально-побутових потреб здобувачів освіти за рахунок коштів засновників та бюджету в розмірі не менше трьох відсотків витрат на його поточне утримання, а також за рахунок коштів, залучених з інших джерел.

Штатний розпис закладу освіти затверджуються керівником закладу освіти на підставі Типових штатних нормативів закладів загальної середньої освіти, затверджених центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері освіти.

Облік використання коштів фонду загального обов’язкового навчання здійснюється закладом освіти згідно з наказом керівника, що видається на підставі рішення ради закладу освіти, відповідно до порядку, передбаченого чинним законодавством.

Контроль за правильним використанням коштів фонду загального обов'язкового навчання здійснює Управління.

6.4. Заклад освіти має право надавати платні освітні та інші послуги, перелік яких затверджує Кабінет Міністрів України. Засновник закладу освіти має право затверджувати переліки платних освітніх та інших послуг, що не увійшли до переліку, затвердженого Кабінетом Міністрів України.

6.5. Заклад освіти самостійно розпоряджається надходженнями від провадження господарської та іншої діяльності, передбаченої їхніми установчими документами.

6.6. Заклад освіти має право на придбання та оренду необхідного обладнання та інші матеріальні ресурси, користуватися послугами будь-якого
підприємства, установи, організації або фізичної особи, фінансувати за
рахунок власних надходжень заходи, що сприяють поліпшенню соціально-побутових умов колективу.

6.7. Порядок діловодства і бухгалтерського обліку в закладі освіти визначається керівником, відповідно до законодавства. За рішенням керівника закладу освіти бухгалтерський облік може здійснюватися самостійно закладом освіти або через централізовану бухгалтерію Управління.

6.8. Звітність про діяльність закладу освіти встановлюється відповідно до законодавства.

6.9. Кошти, одержані від здійснення або на здійснення діяльності, передбаченої його Статутом, не вважають прибутком і не оподатковуються.

VII. Міжнародне співробітництво

7.1. Заклад освіти за наявності належної матеріально-технічної та соціально-культурної бази, власних надходжень має право проводити міжнародний учнівський та педагогічний обмін у рамках освітніх програм, проектів, встановлювати відповідно до законодавства прямі зв'язки з міжнародними організаціями та освітніми асоціаціями.

7.2. Заклад освіти має право відповідно до чинного законодавства укладати угоди про співробітництво із закладами освіти, науковими установами, підприємствами, організаціями, громадськими об'єднаннями інших країн.

VIII. Контроль за діяльністю ЗАКЛАДУ ОСВІТИ

8.1. Державний нагляд (контроль) у сфері загальної середньої освіти здійснюється відповідно до Закону України «Про освіту», «Про дошкільну освіту».

8.2. Інституційний аудит закладу освіти, що забезпечує здобуття загальної середньої освіти, є єдиним плановим заходом державного нагляду (контролю) у сфері загальної середньої освіти, що проводиться один раз на 10 років центральним органом виконавчої влади із забезпечення якості освіти.

Інституційний аудит включає планову перевірку дотримання ліцензійних умов.

IX. Реорганізація або ліквідація ЗАКЛАДУ ОСВІТИ

9.1. Рішення про реорганізацію або ліквідацію закладу освіти приймає Засновник або суд у випадках, передбачених законодавством України.

9.2. У разі припинення діяльності закладу освіти (в результаті його ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення) його активи передаються одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховуються до доходу бюджету міста Дергачі.

9.3. Припинення закладу освіти здійснюється комісією з припинення, призначеною органом, що прийняв рішення про припинення.

9.4. З моменту призначення комісії з припинення до неї переходять повноваження щодо управління закладом освіти. Комісія з припинення складає передавальний акт (розподільчий баланс, ліквідаційний баланс) і подає на затвердження в установленому порядку.

9.5. При реорганізації чи ліквідації закладу освіти працівникам, які звільняються або переводяться, гарантується дотримання їх прав таінтересів відповідно до законодавства про працю України.

9.6. Припинення закладу освіти вважається завершеним, а заклад освіти таким, що припинив свою діяльність, з дня внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань запису про його припинення.

X. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

10.1. Цей Статут набирає чинності після його затвердження та реєстрації в уповноважених для цього органах.

Кiлькiсть переглядiв: 236