/Files/images/20-21_nr/foto/Без імені.png

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. У зв’язку із затвердженням території Дергачівської міської територіальної громади та набуттям Дергачівською міською радою, обраною на перших місцевих виборах 25.10.2020 повноважень щодо здійснення видатків на освіту та прийняттям прав засновника, відповідно до статті 143 Конституції України, частин третьої, четвертої статті 11 Цивільного кодексу України, частин першої, другої, п’ятої статті 60, підпунктів 1, 3 пункту 6-2 розділу V Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», на підставі рішень ІІ сесії Харківської районної ради VІІІ скликання від 30 грудня 2020 року «Про передачу закладів освіти, культури, соціального захисту та комунальних некомерційних підприємств охорони здоров’я зі спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Харківського району у комунальну власність територіальної громади м. Дергачі», V сесії Дергачівської міської ради VІІІ скликання від 31 грудня 2020 року № 2 «Про прийняття об’єктів цивільного права зі спільної власності територіальних громад, сіл, селищ, міст Харківського району Харківської області у комунальну власність Дергачівської міської територіальної громади», Комунальний заклад «Козачолопанський ліцей» Дергачівської районної ради Харківської області перейменовано в Комунальний заклад «Козачолопанський ліцей» Дергачівської міської ради Харківської області (далі – заклад освіти).

1.2. Форма власності закладу освіти - комунальна.

1.3. Заклад освіти як суб’єкт господарювання діє у статусі неприбуткового закладу освіти.

1.4. Організаційно правова форма закладу освіти – комунальна організація (установа, заклад).

1.5. Тип закладу освіти – ліцей.

1.6. Засновником закладу освіти є Дергачівська міська рада (ідентифікаційний код юридичної особи – 00433354) (далі – Засновник) від імені Дергачівської міської територіальної громади.

1.7. Повне найменування закладу освіти

- українською мовою – Комунальний заклад «Козачолопанський ліцей» Дергачівської міської ради Харківської області;

- російською мовою – Коммунальное учреждение «Казачьелопанский лицей» Дергачёвского городского совета Харьковской области;

- англійською мовою – Communal institution «Kozacha Lopan’ Lyceum» of the Derhachi Town Council.

Скорочене найменування закладу освіти

- української мовою – КЗ «Козачолопанський ліцей»;

- російською мовою – КУ «Казачьелопанский ліцей»;

- англійською мовою – CI «Kozacha Lopan’ Lyceum».

1.8. Місцезнаходження закладу освіти: вулиця Шкільна, будинок 1, селище міського типу Козача Лопань, Харківська область, 62310.

1.9. Заклад освіти є юридичною особою публічного права. Має бланк із власним найменуванням, печатку, штамп, ідентифікаційний код 23325130.

1.10. Заклад освіти для здійснення статутної діяльності може на договірних засадах об’єднуватися з іншими юридичними особами, створюючи освітні,


освітньо-наукові, наукові, освітньо-виробничі та інші об’єднання, кожен із учасників якого зберігає статус юридичної особи.

1.11. Заклад освіти є підпорядкованим, підзвітним та підконтрольним Засновнику. Галузеву політику та розвиток закладу освіти забезпечує Управління освіти, культури, молоді та спорту Дергачівської міської ради (далі – Управління освіти). Повноваження Управління освіти щодо управління діяльністю закладу освіти визначаються чинним законодавством України, відповідними рішеннями Засновника, розпорядженнями Дергачівського міського голови.

1.12. Заклад освіти утворений та зареєстрований у порядку, визначеному чинним законодавством України, що регулює діяльність відповідної неприбуткової організації.

Заклад освіти як суб’єкт господарювання діє в статусі неприбуткового закладу освіти, що не має на меті отримання прибутку (доходів). Заклад освіти дотримується заборони розподілу отриманих доходів або їх частини серед засновників (учасників), членів закладу освіти, працівників (крім оплати їх праці, нарахування єдиного внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб. Доходи закладу освіти використовуються виключно для фінансування видатків на його утримання, реалізації завдань та напрямів діяльності, визначених цим Статутом.

1.13. Засновник здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю закладу освіти, здійснює його матеріально-технічне забезпечення, будівництво й ремонт приміщень, сприяє організації санітарно-гігієнічного обслуговування й харчування здобувачів освіти.

1.14. Головною метою закладу освіти є забезпечення реалізації права громадян на здобуття дошкільної та повної загальної середньої освіти.

1.15. Головними завданнями закладу освіти є:

- створення єдиного освітнього простору;

- забезпечення реалізації права громадян на дошкільну та повну загальну середню освіту;

- виконання вимог Державних стандартів дошкільної освіти та загальної середньої освіти;

- забезпечення наступності та безперервності освітнього процесу;

- оновлення змісту освіти, розробка й апробація нових педагогічних технологій, методів і форм навчання й виховання;

- формування й розвиток соціально зрілої, творчої особистості з усвідомленою громадянською позицією, почуттям національної самосвідомості, особистості, підготовленої до професійного самовизначення;

- здійснення науково-практичної підготовки талановитої молоді;

- оволодіння прийомами моніторингу та оцінки власного життя;

- забезпечення обов’язкової дошкільної освіти дітей старшого дошкільного віку, соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту;

- виховання в здобувачів освіти поваги до Конституції України, державних символів України, прав і свобод громадянина, почуття власної гідності, відповідальності перед законом за свої дії, свідомого ставлення до обов’язків людини й громадянина;

- виховання громадянина України;

- реалізація права здобувачів освіти на вільне формування політичних і світоглядних переконань;


- виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної та рідної мови, національних цінностей українського народу та інших народів і націй;

- виховання свідомого ставлення до свого здоров'я та здоров’я інших громадян як найвищої соціальної цінності, формування засад здорового способу життя, збереження й зміцнення фізичного та психічного здоров'я учнів.

1.16. Принципами освітньої діяльності закладу освіти є:

- людиноцентризм;

- верховенство права;

- забезпечення якості освіти та якості освітньої діяльності;

- забезпечення рівного доступу до освіти без дискримінації за будь-якими ознаками, у тому числі за ознакою інвалідності;

- розвиток інклюзивного освітнього середовища;

- забезпечення універсального дизайну та розумного пристосування;

- науковий характер освіти;

- різноманітність освіти;

- цілісність і наступність системи освіти;

- прозорість і публічність прийняття та виконання управлінських рішень;

- відповідальність і підзвітність закладу освіти перед суспільством;

- нерозривний зв’язок із світовою та національною історією, культурою, національними традиціями;

- свобода у виборі видів, форм і темпу здобуття освіти, освітньої програми, закладу освіти;

- академічна доброчесність;

- академічна свобода;

- академічна, кадрова та організаційна автономія закладу освіти у межах, визначених законом;

- гуманізм;

- демократизм;

- єдність навчання, виховання та розвитку;

- виховання патріотизму, поваги до культурних цінностей Українського народу, його історико-культурного надбання і традицій;

- формування усвідомленої потреби в дотриманні Конституції та законів України, нетерпимості до їх порушення;

- формування поваги до прав і свобод людини, нетерпимості до приниження її честі та гідності, фізичного або психологічного насильства, а також до дискримінації за будь-якими ознаками;

- формування громадянської культури та культури демократії;

- формування культури здорового способу життя, екологічної культури і дбайливого ставлення до довкілля;

- невтручання політичних партій в освітній процес;

- невтручання релігійних організацій в освітній процес (крім випадків, визначених цим Законом);

- різнобічність та збалансованість інформації щодо політичних, світоглядних та релігійних питань;

- державно-громадське управління;


- державно-громадське партнерство;

- сприяння навчанню впродовж життя;

- інтеграція у міжнародний освітній та науковий простір;

- нетерпимість до проявів корупції та хабарництва;

- доступність для кожного громадянина всіх форм і типів освітніх послуг, що надаються державою.

1.17. Заклад освіти у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», іншими законодавчими актами України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, Кабінету Міністрів України, наказами МОНУ, інших центральних органів виконавчої влади, рішеннями Засновника, наказами Департаменту науки та освіти Харківської обласної державної адміністрації, розпорядчими документами Управління освіти, іншими нормативно-правовими актами та цим статутом.

1.18. Заклад освіти діє в межах компетенції, передбаченої законодавством України та цим статутом.

1.19. Внутрішня система забезпечення якості освіти формується закладом освіти та має, зокрема, включати механізми забезпечення академічної доброчесності, порядок виявлення та встановлення фактів порушення академічної доброчесності, види академічної відповідальності педагогічних працівників та учнів за конкретні порушення академічної доброчесності.

1.20. Система зовнішнього забезпечення якості загальної середньої освіти та система забезпечення якості в діяльності органів управління та установ, що здійснюють зовнішнє забезпечення якості освіти у сфері загальної середньої освіти, визначаються законами України «Про освіту» та «Про повну загальну середню освіту.

1.21. Заклад освіти несе відповідальність перед особою, суспільством і державою за:

- безпечні умови освітньої діяльності;

- дотримання державних стандартів освіти;

- забезпечення рівня дошкільної освіти в межах державних вимог до її змісту, рівня й обсягу; обов’язкової дошкільної освіти дітей старшого дошкільного віку;

- дотримання договірних зобов’язань з іншими суб’єктами освітньої, виробничої, наукової діяльності, у тому числі зобов’язань за міжнародними угодами;

- дотримання фінансової дисципліни.

1.22. У закладі освіти визначена українська мова навчання.

1.23. Структурні підрозділи закладу освіти:

— дошкільний підрозділ:

групи загального розвитку для дітей передшкільного віку від трьох до шести (семи) років;

- шкільний підрозділ (повна загальна середня освіта):

початкова школа (І ступінь) – 1-4 класи, початкова освіта тривалістю чотири роки;

- гімназія (ІІ ступінь) – 5-9 класи, базова середня освіта тривалістю п’ять років;

- ліцей (ІІІ ступінь) – 10-11(12) класи, профільна середня освіта тривалістю два (три) роки.


У ліцеї організовано профільне навчання відповідно до освітніх запитів учнів, кадрового забезпечення, матеріально-технічної бази.

Дошкільний підрозділ включає групи загального розвитку. Для задоволення освітніх, соціальних потреб, організації корекційно-розвиткової роботи можуть створюватися спеціальні та інклюзивні групи для виховання й навчання дітей з особливими освітніми потребами.

Групи в дошкільному підрозділі комплектуються за віковими ознаками відповідно до нормативів наповнюваності, санітарно-гігієнічних норм і правил утримання дітей у дошкільних закладах з урахуванням побажань батьків, або осіб, які їх заміняють.

Режим роботи дошкільного підрозділу, тривалість перебування в ньому дітей встановлюється відповідно до чинного законодавства України.

Щоденний графік роботи груп визначається директором згідно із затвердженим режимом роботи.

1.24. Освітній процес (форми навчання) у закладі освіти може організовуватися за очною (денною, вечірньою), дистанційною, мережевою, екстернатною, сімейною (домашньою) формами чи формою педагогічного патронажу, а також заочною формами (на рівнях базової та профільної середньої освіти). Профільна середня освіта професійного спрямування може здобуватися за дуальною формою здобуття освіти. Положення про основні форми здобуття освіти затверджує центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері освіти.

1.25. Заклад освіти має право:

- визначати форми, методи й засоби організації освітнього процесу за погодженням із власником (Засновником);

- визначати варіативну частину навчального плану;

- в установленому порядку розробляти і впроваджувати експериментальні та індивідуальні навчальні плани;

- спільно з вищими закладами освіти, науково-дослідними інститутами та центрами проводити науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу, що не суперечить законодавству України;

- використовувати різні форми морального й матеріального заохочення здобувачів освіти;

- бути власником і розпорядником рухомого й нерухомого майна згідно з законодавством України та власним Статутом;

- отримувати кошти й матеріальні цінності від органів виконавчої влади, юридичних і фізичних осіб;

- залишати у своєму розпорядженні й використовувати власні надходження в порядку, визначеному законодавством України;

- розвивати власну соціальну базу: мережу спортивно-оздоровчих, лікувально- профілактичних і культурних підрозділів;

- запрошувати на роботу спеціалістів (у тому числі закордонних) на договірних контрактних умовах або шляхом укладання трудових угод, угод про співробітництво;

- здійснювати інші види діяльності, що не заборонені законодавством України і сприяють розвитку закладу та реалізації його мети.

1.26. Формування та наповнюваність класів закладу освіти, поділ класів на групи при вивченні окремих предметів проводиться відповідно до законодавства.


1.27. Організація інклюзивного навчання у закладі освіти здійснюється відповідно до законодавства.

1.28. За письмовими зверненнями батьків, інших законних представників учнів та відповідно до рішення Засновника в закладі освіти можуть функціонувати групи подовженого дня, фінансування яких здійснюється відповідно до кошторисних призначень.

1.29. У закладі освіти можуть створюватися та функціонувати творчі групи, наукові та інші об’єднання здобувачів освіти, вчителів, батьків.

1.30. Взаємовідносини закладу освіти з юридичними й фізичними особами визначаються угодами, що укладені між ними, згідно з вимогами законодавства.

ІІ. ОРГАНІЗАЦІЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

2.1. Освітній процес у закладі освіти організовується відповідно до законів України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», інших актів законодавства, освітньої програми (освітніх програм) закладу освіти та спрямовується на виявлення та розвиток здібностей та обдарувань особистості, її індивідуальних здібностей, досягнення результатів навчання, прогресу в розвитку, зокрема формування і застосування відповідних компетентностей, визначених державними стандартами.

2.2. На кожному рівні повної загальної середньої освіти освітній процес організовується в безпечному освітньому середовищі та здійснюється з урахуванням вікових особливостей, фізичного, психічного та інтелектуального розвитку дітей, їхніх особливих освітніх потреб.

2.3. Заклад освіти планує свою роботу самостійно відповідно до стратегії розвитку закладу освіти, перспективного, річного планів, освітніх програм. У планах роботи відображаються найголовніші питання роботи закладу освіти, визначаються перспективи їх розвитку.

2.4. Структура і тривалість навчального року, навчального тижня, навчального дня, занять, відпочинку між ними, форми організації освітнього процесу визначаються педагогічною радою закладу освіти у межах часу, передбаченого освітньою програмою, відповідно до обсягу навчального навантаження, встановленого відповідним навчальним планом, та з урахуванням вікових особливостей, фізичного, психічного та інтелектуального розвитку дітей, особливостей регіону тощо.

2.5. На підставі освітньої програми заклад освіти складає та затверджує навчальний план, що конкретизує організацію освітнього процесу. Основою для розроблення освітньої програми є відповідний Державний стандарт загальної середньої освіти.

2.6. Педагогічні працівники закладу освіти самостійно добирають програми, підручники, навчальні посібники, що мають гриф Міністерства освіти і науки України, а також науково-методичну літературу, дидактичні матеріали, форми, методи, засоби навчальної роботи, що мають забезпечувати виконання статутних завдань та здобуття освіти на рівні державних стандартів. Авторські навчальні програми, підручники та посібники застосовуються після затвердження відповідними державними органами Управління освітою.


2.7. Зарахування учнів до закладу освіти, переведення до наступного класу та випуск учнів здійснюються на основі та в порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України.

2.8. Заклад освіти може надавати платні освітні та інші послуги, перелік яких затверджує Кабінет Міністрів України.

2.9. Структура і тривалість навчального року, навчального тижня, навчального дня, занять, відпочинку між ними, форми організації освітнього процесу визначаються відповідно до статті 10 Закону України «Про повну загальну середню освіту».

2.10. Організація освітнього процесу має забезпечувати безпечні, нешкідливі та здорові умови здобуття освіти та не повинна призводити до перевантаження учнів. Тижневий режим роботи закладу освіти визначається розкладом навчальних занять, що складається на кожен семестр відповідно до Гігієнічних правил і вимог, наведених у додатках 7, 8 до Санітарного регламенту для закладів загальної середньої освіти.

Організація здвоєних навчальних занять і використання інших форм організації освітнього процесу, що впливають на тривалість навчальних занять, допускається за рішенням педагогічної ради закладу освіти та повинні відповідати віковим особливостям дітей.

2.11. У закладі освіти контроль та оцінювання навчальних досягнень учнів здійснюється відповідно до нормативних вимог, визначених Міністерством освіти і науки України.

2.12. Основними видами оцінювання результатів навчання учнів є формувальне, поточне, підсумкове (тематичне, семестрове, річне) оцінювання, державна підсумкова атестація, зовнішнє незалежне оцінювання.

За вибором закладу освіти оцінювання може здійснюватися за власною шкалою оцінювання результатів навчання учнів або за системою оцінювання, визначеною законодавством.

Річне оцінювання та державна підсумкова атестація здійснюються за системою оцінювання, визначеною законодавством, а результати такого оцінювання відображаються у свідоцтві досягнень, що видається учневі щороку у разі переведення його на наступний рік навчання.

Оцінювання відповідності результатів навчання учнів, які завершили здобуття початкової, базової середньої чи профільної середньої освіти, вимогам державних стандартів здійснюється шляхом державної підсумкової атестації.

Зміст, форма й порядок проведення державної підсумкової атестації визначаються Міністерством освіти і науки України. В окремих випадках учні за станом здоров’я можуть бути звільнені від державної підсумкової атестації в порядку, що встановлюється Міністерством освіти і науки України та Міністерством охорони здоров’я України.

2.13. Після завершення навчання за освітньою програмою відповідного рівня повної загальної середньої освіти незалежно від форми її здобуття та на підставі результатів річного оцінювання і державної підсумкової атестації учні отримують такі документи про освіту:

- свідоцтво про початкову освіту;

- свідоцтво про базову середню освіту;

- свідоцтво про повну загальну середню освіту.


У документах про освіту результати підсумкового оцінювання визначаються за системою оцінювання, визначеною законодавством.

2.14. За особливі успіхи у навчанні, дослідницькій, пошуковій, науковій діяльності, культурних заходах, спортивних змаганнях тощо до учнів можуть застосовуватися різні види морального та/або матеріального заохочення і відзначення.

Види та форми заохочення і відзначення учнів у закладі освіти визначаються установчими документами закладу освіти та/або положенням про заохочення і відзначення учнів, що затверджується педагогічною радою закладу освіти. До видів заохочення і відзначення учнів, зокрема, може бути віднесено нагородження похвальним листом, грамотою, золотою чи срібною медаллю.

Рішення про заохочення (відзначення) учня приймає педагогічна рада закладу освіти.

2.15. Єдність навчання, виховання і розвитку учнів забезпечується спільними зусиллями всіх учасників освітнього процесу.

Цілі виховного процесу в закладі освіти визначаються на основі принципів, закладених у Конституції та законах України, інших нормативно-правових актах.

Виховання учнів у закладі освіти здійснюється під час проведення уроків, в процесі позаурочної та позашкільної роботи.

2.16. У закладі освіти забороняється створення осередків політичних партій, функціонування будь-яких політичних об’єднань а також релігійних організацій і воєнізованих формувань.

Забороняється залучати учнів/вихованців та працівників закладів освіти до участі в заходах, організованих релігійними організаціями чи політичними партіями (об’єднаннями), крім заходів, передбачених освітньою програмою.

2.17. Дисципліна в закладі освіти дотримується на основі взаємоповаги всіх учасників освітнього процесу, дотримання правил внутрішнього розпорядку та цього статуту. Застосування методів фізичного та психічного насильства до учасників освітнього процесу забороняється.

ІІІ. УЧАСНИКИ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

3.1. Учасниками освітнього процесу в закладі освіти є:

- учні/вихованці;

- педагогічні працівники;

- інші працівники закладу освіти;

- батьки учнів або особи, які їх замінюють;

- асистенти дітей (у разі їх допуску відповідно до вимог частини сьомої статті 26 Закону України «Про повну загальну середню освіту»).

Залучення будь-яких інших осіб до участі в освітньому процесі (проведення навчальних занять, лекцій, тренінгів, семінарів, майстер-класів, конкурсів, оцінювання результатів навчання тощо) здійснюється за рішенням директора закладу освіти. Відповідальність за зміст таких заходів несе директор закладу освіти.

3.2. Права та обов’язки учнів визначаються законами України «Про освіту»,

«Про повну загальну середню освіту» та іншими законодавчими актами. Учні можуть мати також інші права та нести обов’язки, передбачені законодавством, цим статутом.


3.3. Засновнику та працівникам закладу освіти, органам державної влади та органам місцевого самоврядування, їх посадовим особам забороняється залучати учнів до участі в заходах, організованих не передбаченими законами воєнізованими формуваннями, а також політичними партіями, релігійними організаціями (об’єднаннями), крім випадків, визначених статтею 31 Закону України «Про освіту».

3.4. Залучати учнів, які не досягли повноліття, до участі у заходах, організованих громадськими об’єднаннями, дозволяється виключно за згодою їхніх батьків.

3.5. Будь-яке примушування учнів до вступу до будь-яких громадських об’єднань, воєнізованих формувань, політичних партій (об’єднань), релігійних організацій забороняється.

3.6. Учням можуть надаватися матеріальна допомога, академічні стипендії, соціальні стипендії за рахунок коштів державного бюджету, місцевих бюджетів, коштів юридичних та/або фізичних осіб, інших джерел, не заборонених законодавством.

3.7. Учні мають право на отримання додаткових індивідуальних та/або групових консультацій та/або занять з навчальних предметів, з яких проводиться державна підсумкова атестація на відповідному рівні повної загальної середньої освіти, та з яких рівень досягнутих результатів навчання менше середнього рівня результатів навчання учнів відповідного року навчання у закладі освіти.

3.8. Засновник закладу освіти визначає порядок підвезення учнів та вчителів до місця навчання та у зворотному напрямку (до місця проживання) та забезпечує його за кошти відповідних бюджетів.

3.9. Особи з особливими освітніми потребами забезпечуються допоміжними засобами для навчання в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

3.10. Особи з особливими освітніми потребами здобувають повну загальну середню освіту в порядку, встановленому законодавством України.

3.11. Харчування учнів/вихованців у закладі освіти здійснюється відповідно до Закону України «Про освіту» та інших актів законодавства.

3.12. Відповідальність за організацію харчування учнів у закладі освіти, додержання вимог санітарного законодавства, законодавства про безпечність та якість харчових продуктів покладається на засновника та директора закладу освіти. Норми та порядок організації харчування учнів у закладі освіти встановлюються Кабінетом Міністрів України.

3.13. Заклад освіти створює безпечне освітнє середовище з метою забезпечення належних і безпечних умов навчання, виховання, розвитку учнів, а також формує у них гігієнічні навички та засади здорового способу життя.

3.14. Учні закладу освіти забезпечуються медичним обслуговуванням, за наявності медичного працівника, який входить до штату закладу освіти або відповідного закладу охорони здоров’я, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

3.15. Контроль за охороною здоров’я та якістю харчування учнів здійснюється відповідно до законодавства.

3.16. На посади педагогічних працівників приймаються особи, які мають педагогічну освіту, вищу освіту та/або професійну кваліфікацію, вільно володіють державною мовою (для громадян України) або володіють державною мовою в обсязі, достатньому для спілкування (для іноземців та осіб без громадянства),


моральні якості та фізичний і психічний стан здоров’я яких дозволяють виконувати професійні обов’язки.

3.17. Перелік посад педагогічних працівників встановлюється Кабінетом Міністрів України.

3.18. Педагогічні працівники мають права, визначені законами України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», законодавством, колективним договором, трудовим договором, цим статутом та правилами внутрішнього трудового розпорядку закладу освіти.

3.19. Педагогічні працівники закладу освіти приймаються на роботу за трудовими договорами відповідно до вимог Закону України «Про повну загальну середню освіту» та законодавства про працю.

3.20. Педагогічні працівники закладу освіти, які досягли пенсійного віку та яким виплачується пенсія за віком, працюють на основі трудових договорів, що укладаються строком від одного до трьох років.

3.21. Педагогічні працівники зобов’язані:

- дотримуватися принципів дитиноцентризму та педагогіки партнерства у відносинах з учнями та їхніми батьками;

- виконувати обов’язки, визначені законами України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», іншими актами законодавства, цим статутом, трудовим договором та їхніми посадовими обов’язками;

- забезпечувати єдність навчання, виховання та розвитку учнів, а також дотримуватися у своїй педагогічній діяльності інших принципів освітньої діяльності, визначених статтею 6 Закону України «Про освіту»;

- використовувати державну мову в освітньому процесі відповідно до вимог Закону «Про повну загальну середню освіту»;

- володіти навичками з надання домедичної допомоги дітям;

- постійно підвищувати свою педагогічну майстерність.

3.22. Особи, які не мають досвіду педагогічної діяльності та приймаються на посаду педагогічного працівника, протягом першого року роботи повинні пройти педагогічну інтернатуру. Положення про педагогічну інтернатуру затверджується центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки.

3.23. Педагогічна інтернатура організовується відповідно до наказу директора закладу освіти, що видається в день призначення особи на посаду педагогічного працівника.

3.24. Педагогічна інтернатура має передбачати заходи, що забезпечать здобуття та/або вдосконалення професійних компетентностей і педагогічної майстерності протягом першого року професійної діяльності педагогічного працівника, зокрема:

- супровід та підтримка у педагогічній діяльності з боку досвідченого педагогічного працівника (педагога-наставника);

- різні форми професійного розвитку (відвідування навчальних занять, опрацювання відповідної літератури тощо).

3.25. Виконання обов’язків педагога-наставника покладається на педагогічного працівника з досвідом педагогічної діяльності, як правило, не менше п’яти років за відповідною спеціальністю (такою самою або спорідненою предметною спеціальністю або спеціалізацією).

3.26. Відповідно до рішення директора закладу освіти педагогічному працівникові за виконання обов’язків педагога-наставника призначається доплата у граничному


розмірі 20 відсотків його посадового окладу (ставки заробітної плати) в межах фонду оплати праці закладу освіти.

3.27. Робочий час педагогічного працівника включає час, необхідний для виконання ним навчальної, виховної, методичної, організаційної роботи та іншої педагогічної діяльності, передбаченої трудовим договором та/або посадовою інструкцією.

3.28. Конкретний перелік посадових обов’язків визначається посадовою інструкцією, яка затверджується директором закладу освіти відповідно до вимог законодавства.

3.29. Засновник або уповноважений ним орган, директор закладу освіти та керівники структурних підрозділів не мають права вимагати від педагогічних працівників виконання роботи, не передбаченої укладеним письмовим трудовим договором та посадовою інструкцією.

3.30. Розміри тарифних ставок педагогічних працівників закладу освіти встановлюються Кабінетом Міністрів України.

3.31. Оплата праці педагогічних працівників здійснюється відповідно до законів України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту» та інших актів законодавства.

3.32. Здобувачі освіти мають права та обов’язки у сфері загальної середньої освіти, передбачені законами України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», іншими законами України та установчими документами закладу освіти.

3.33. Залучення здобувачів освіти під час освітнього процесу до виконання робіт чи до участі у заходах, не пов’язаних з реалізацією освітньої програми, забороняється, крім випадків, передбачених рішенням Кабінету Міністрів України.

3.34. Батьки учнів або особи, що їх замінюють, мають права та обов’язки у сфері загальної середньої освіти, передбачені законами України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту» та іншими законами України.

Батьки учнів або особи, що їх замінюють, мають право бути присутніми на навчальних заняттях своїх дітей за попереднім погодженням з директором закладу освіти.

IV. УПРАВЛІННЯ ЗАКЛАДОМ ОСВІТИ

4.1. Управління закладом освіти в межах повноважень, визначених законами та цим статутом, здійснюють:

- засновник або уповноважений ним орган;

- директор закладу освіти;

- педагогічна рада;

- вищий колегіальний орган громадського самоврядування закладу освіти - загальні збори (конференція) колективу закладу освіти.

4.2. Засновник закладу освіти або уповноважений ним орган (посадова особа):

- затверджує статут (його нову редакцію);

- затверджує положення про конкурс на посаду Директора закладу освіти та склад конкурсної комісії;

- приймає рішення про проведення конкурсу на посаду Директора закладу освіти;


- затверджує за поданням закладу освіти стратегію розвитку закладу освіти;

- фінансує виконання стратегії розвитку закладу освіти, у тому числі здійснення інноваційної діяльності закладом освіти;

- утворює та ліквідує структурні підрозділи закладу освіти;

- здійснює контроль за використанням закладом освіти публічних коштів;

- здійснює контроль за недопущенням привілеїв чи обмежень (дискримінації) за ознаками віку, статі, раси, кольору шкіри, стану здоров’я, інвалідності, особливих освітніх потреб, громадянства, національності, політичних, релігійних чи інших переконань, місця проживання, мови спілкування, походження, сімейного, соціального та майнового стану, складних життєвих обставин, наявності судимості та іншими ознаками;

- затверджує кошторис закладу освіти, у тому числі обсяг коштів, що передбачається на підвищення кваліфікації педагогічних працівників, та контролює його виконання;

- реалізує інші права, передбачені цим Законом та іншими актами законодавства.

4.3. Засновник або уповноважена ним особа не має права втручатися в діяльність закладу освіти, що здійснюється ним у межах його автономних прав, визначених законом та цим статутом. Засновник закладу освіти або уповноважений ним орган не може делегувати Директору, педагогічній чи піклувальній раді, органам громадського самоврядування закладу освіти власні повноваження, визначені законами України «Про повну загальну середню освіту» та «Про освіту».

4.4. Засновник закладу освіти зобов’язаний забезпечити:

- утримання та розвиток закладу освіти, його матеріально-технічної бази на рівні, достатньому для виконання вимог державних стандартів, ліцензійних умов провадження освітньої діяльності у сфері загальної середньої освіти, вимог трудового законодавства, оплати праці педагогічних та інших працівників, охорони праці, безпеки життєдіяльності, пожежної безпеки, Санітарного регламенту тощо;

- дотримання принципів універсального дизайну та/або розумного пристосування під час проектування, будівництва та реконструкції будівель, споруд, приміщень закладів загальної середньої освіти;

- можливість учнів продовжити навчання на відповідному рівні освіти у разі реорганізації чи ліквідації закладу освіти;

- оприлюднення всієї публічної інформації відповідно до вимог законів України «Про освіту», «Про доступ до публічної інформації» та «Про відкритість використання публічних коштів».

4.5. Безпосереднє керівництво закладу освіти здійснює його Директор. Директором може бути особа, яка є громадянином України, вільно володіє державною мовою, має вищу освіту ступеня не нижче магістра, стаж педагогічної та/або науково-педагогічної роботи не менше трьох років, організаторські здібності, стан фізичного і психічного здоров’я, що не перешкоджає виконанню професійних обов’язків, пройшла конкурсний відбір та визнана переможцем конкурсу відповідно до Закону «Про повну загальну середню освіту».

Повноваження Директора закладу освіти визначаються законодавством та цим статутом.

Директор закладу освіти призначається і звільняється з посади Дергачівським міським головою у порядку, визначеному законами та цим статутом.


Директор закладу освіти обирається на посаду за результатами конкурсу, що проводиться відповідно до вимог Закону України «Про повну загальну середню освіту» та положення про конкурс, затвердженого засновником або уповноваженим ним органом (посадовою особою).

Рішення про проведення конкурсу приймається засновником закладу освіти або уповноваженим ним органом (посадовою особою):

не менше ніж за два місяці до завершення строкового трудового договору, укладеного з директором закладу освіти;

не пізніше десяти робочих днів з дня дострокового припинення договору, укладеного з директором закладу освіти, чи визнання попереднього конкурсу таким, що не відбувся.

Директор закладу освіти звільняється з посади у зв’язку із закінченням строку трудового договору або достроково відповідно до вимог законодавства та умов укладеного трудового договору.

Припинення трудового договору з директором закладу освіти у зв’язку із закінченням строку його дії або його дострокове розірвання здійснюється Дергачівським міським головою з підстав та у порядку, визначених законодавством про працю.

Підставами для дострокового звільнення дректора закладу освіти, які повинні бути передбачені у трудовому договорі, є:

- порушення вимог цього Закону щодо мови освітнього процесу;

- порушення вимог статей 30 і 31 Закону України «Про освіту»;

- порушення прав учнів чи працівників, встановлене рішенням суду, яке набрало законної сили;

- систематичне неналежне виконання інших обов’язків директора, визначених Законом України «Про повну загальну середню освіту»;

- неусунення у визначений строк порушень вимог законодавства, виявлених під час інституційного аудиту чи позапланового заходу державного нагляду (контролю).

4.6. Директор закладу освіти має право:

- діяти від імені закладу освіти без довіреності та представляти заклад освіти у відносинах з іншими особами;

- підписувати документи з питань освітньої, фінансово-господарської та іншої діяльності закладу;

- приймати рішення щодо діяльності закладу в межах повноважень, визначених законодавством та строковим трудовим договором, у тому числі розпоряджатися в установленому порядку майном закладу та його коштами;

- призначати на посаду, переводити на іншу посаду та звільняти з посади працівників закладу освіти, визначати їхні посадові обов’язки, заохочувати та притягати до дисциплінарної відповідальності, а також вирішувати інші питання, пов’язані з трудовими відносинами, відповідно до вимог законодавства;

- визначати режим роботи закладу;

- ініціювати перед засновником або уповноваженим ним органом питання щодо створення або ліквідації структурних підрозділів;

- видавати відповідно до своєї компетенції накази і контролювати їх виконання;

- укладати угоди (договори, контракти) з фізичними та/або юридичними особами відповідно до своєї компетенції;


- звертатися до центрального органу виконавчої влади із забезпечення якості освіти із заявою щодо проведення позапланового інституційного аудиту, зовнішнього моніторингу якості освіти та/або громадської акредитації закладу;

- приймати рішення з інших питань діяльності закладу освіти.

4.7. Директор закладу освіти зобов’язаний:

- виконувати закони України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту» та інші акти законодавства, а також забезпечувати та контролювати їх виконання працівниками закладу, зокрема в частині організації освітнього процесу державною мовою;

- планувати та організовувати діяльність закладу освіти;

- брати участь та погоджувати пропозиції до проекта кошторису;

- надавати щороку уповноваженному органу пропозиції щодо обсягу коштів, необхідних для підвищення кваліфікації педагогічних працівників;

- організовувати фінансово-господарську діяльність закладу освіти в межах затвердженого кошторису; вирішує питання фінансово-господарської діяльності закладу освіти;

- забезпечувати розроблення та виконання стратегії розвитку закладу освіти;

- затверджувати правила внутрішнього розпорядку закладу освіти;

- затверджувати посадові інструкції працівників закладу освіти;

- організовувати освітній процес та видачу документів про освіту;

- затверджувати освітню (освітні) програму (програми) закладу освіти відповідно до Закону України «Про повну загальну середню освіту»;

- створювати умови для реалізації прав та обов’язків усіх учасників освітнього процесу, в тому числі реалізації академічних свобод педагогічних працівників, індивідуальної освітньої траєкторії та/або індивідуальної програми розвитку учнів, формування у разі потреби індивідуального навчального плану;

- затверджувати положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти в закладі освіти, забезпечити її створення та функціонування;

- забезпечувати розроблення, затвердження, виконання та моніторинг виконання індивідуальної програми розвитку учня;

- контролювати виконання педагогічними працівниками та учнями (учнем) освітньої програми, індивідуальної програми розвитку, індивідуального навчального плану;

- забезпечувати здійснення контролю за досягненням учнями результатів навчання, визначених державними стандартами повної загальної середньої освіти, індивідуальною програмою розвитку, індивідуальним навчальним планом;

- створювати необхідні умови для здобуття освіти особами з особливими освітніми потребами;

- сприяти проходженню атестації та сертифікації педагогічними працівниками;

- створювати умови для здійснення дієвого та відкритого громадського нагляду (контролю) за діяльністю закладу освіти;

- сприяти та створювати умови для діяльності органів громадського самоврядування в закладі освіти;

- формувати засади, створювати умови, сприяти формуванню культури здорового способу життя учнів та працівників закладу освіти;

- створювати в закладі освіти безпечне освітнє середовище, забезпечувати дотримання вимог щодо охорони дитинства, охорони праці, вимог техніки безпеки;


- організовувати харчування та сприяти медичному обслуговуванню учнів/вихованців відповідно до законодавства;

- забезпечувати відкритість і прозорість діяльності закладу загальної середньої освіти, зокрема шляхом оприлюднення публічної інформації відповідно до вимог законів України «Про освіту"», «Про доступ до публічної інформації"», «Про відкритість використання публічних коштів"» та інших законів України;

- здійснювати зарахування, переведення, відрахування учнів, а також їх заохочення (відзначення) та притягнення до відповідальності відповідно до вимог законодавства;

- організовувати документообіг, бухгалтерський облік та звітність відповідно до законодавства;

- звітувати щороку на загальних зборах (конференції) колективу про свою роботу та виконання стратегії розвитку закладу освіти;

- виконувати інші обов’язки, покладені на нього законодавством, засновником, цим статутом, колективним договором, строковим трудовим договором.

Директор закладу освіти зобов’язаний протягом першого року після призначення на посаду пройти курс підвищення кваліфікації з управлінської діяльності обсягом не менше 90 навчальних годин.

Директор закладу освіти має права та обов’язки педагогічного працівника, визначені Законом України «Про освіту», та несе відповідальність за виконання обов’язків, визначених законодавством, цим статутом і строковим трудовим договором.

4.8. Педагогічна рада є основним постійно діючим колегіальним органом управління закладу освіти.

Повноваження педагогічної ради визначаються Законом України «Про повну загальну середню освіту», цим статутом.

4.9. Педагогічна рада утворюється за наявності не менше трьох педагогічних працівників. Усі педагогічні працівники зобов’язані брати участь у засіданнях педагогічної ради. Головою педагогічної ради є директор закладу освіти.

4.10. Педагогічна рада закладу освіти:

- схвалює стратегію розвитку закладу освіти та річний план роботи;

- схвалює освітню (освітні) програму (програми), зміни до неї (них) та оцінює результати її (їх) виконання;

- схвалює правила внутрішнього розпорядку, положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти;

- приймає рішення щодо вдосконалення і методичного забезпечення освітнього процесу;

- приймає рішення щодо переведення учнів на наступний рік навчання, їх відрахування, притягнення до відповідальності за невиконання обов’язків, а також щодо відзначення, морального та матеріального заохочення учнів та інших учасників освітнього процесу;

- розглядає питання підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їх творчої ініціативи, професійної майстерності, визначає заходи щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників, формує та затверджує річний план підвищення кваліфікації педагогічних працівників;

- приймає рішення щодо визнання результатів підвищення кваліфікації педагогічного працівника, отриманих ним поза закладами освіти, що мають


ліцензію на підвищення кваліфікації або провадять освітню діяльність за акредитованою освітньою програмою;

- приймає рішення щодо впровадження в освітній процес педагогічного досвіду та інновацій, участі в дослідницькій, експериментальній, інноваційній діяльності, співпраці з іншими закладами освіти, науковими установами, фізичними та юридичними особами, які сприяють розвитку освіти;

- може ініціювати проведення позапланового інституційного аудиту, громадської акредитації, зовнішнього моніторингу якості освіти та/або освітньої діяльності закладу загальної середньої освіти;

- розглядає інші питання, віднесені законом та/або статутом закладу освіти до її повноважень.

4.11. Засідання педагогічної ради є правомочним, якщо на ньому присутні не менше двох третин її складу. Рішення з усіх питань приймаються більшістю голосів від її складу. У разі рівного розподілу голосів голос голови педагогічної ради є визначальним. Рішення педагогічної ради оформлюються протоколом засідання, який підписується головою та секретарем педагогічної ради.

Рішення педагогічної ради, прийняті в межах її повноважень, вводяться в дію наказами директора закладу освіти та є обов’язковими до виконання всіма учасниками освітнього процесу у закладі освіти.

4.12. У закладі освіти можуть діяти:

органи самоврядування працівників закладу освіти; органи учнівського самоврядування;

органи батьківського самоврядування.

Інші органи громадського самоврядування учасників освітнього процесу можуть утворюватися і діяти відповідно до цього статуту.

4.13. Повноваження, відповідальність, засади формування та діяльності органів громадського самоврядування визначаються Законом України України «Про повну загальну середню освіту», цим статутом.

У діяльність будь-якого органу громадського самоврядування закладу освіти не мають права втручатися представники іншого органу громадського самоврядування цього закладу освіти.

4.14. Вищим колегіальним органом громадського самоврядування закладу освіти є загальні збори (конференція) колективу закладу освіти, які скликаються не менше одного разу на рік та формуються з уповноважених представників усіх учасників освітнього процесу (їх органів самоврядування - за наявності).

Інформація про час і місце проведення загальних зборів (конференції) колективу закладу освіти розміщується в закладі освіти та оприлюднюється на офіційному вебсайті закладу освіти не пізніше ніж за один місяць до дня їх проведення.

Загальні збори (конференція) колективу закладу освіти щороку заслуховують звіт директора закладу освіти, оцінюють його діяльність і за результатами оцінки можуть ініціювати проведення позапланового інституційного аудиту закладу освіти.

4.15. У закладі освіти та його структурних підрозділах може діяти учнівське самоврядування з метою формування та розвитку громадянських, управлінських і соціальних компетентностей учнів, пов’язаних з ідеями демократії, справедливості, рівності, прав людини, добробуту, здорового способу життя тощо.


Учнівське самоврядування здійснюється учнями безпосередньо і через органи учнівського самоврядування.

Учні мають рівні права на участь в учнівському самоврядуванні, зокрема на участь у роботі дорадчих (консультативних із певних питань), робочих (робочих групах тощо) та інших органів учнівського самоврядування, а також вільно обирати та бути обраними до виборних органів учнівського самоврядування.

Учнівське самоврядування може діяти на рівні классу та іншого структурного підрозділу закладу освіти.

Органи учнівського самоврядування утворюються за ініціативою учнів та можуть бути одноособовими, колегіальними, а також можуть мати різноманітні форми і назви.

Директор закладу освіти сприяє та створює умови для діяльності органів учнівського самоврядування.

Інші учасники освітнього процесу не повинні перешкоджати і втручатися в діяльність органів учнівського самоврядування.

З питань захисту честі, гідності та/або прав учнів закладу освіти керівник учнівського самоврядування має право на невідкладний прийом директором закладу освіти. Директор закладу освіти зобов’язаний розглянути усну чи письмову вимогу керівника учнівського самоврядування про усунення порушень щодо честі, гідності чи прав учня закладу освіти та вжити заходів відповідно до правил внутрішнього розпорядку та/або законодавства.

Органи учнівського самоврядування мають право, але не зобов’язані вести протоколи чи будь-які інші документи щодо своєї діяльності.

Органи учнівського самоврядування мають право:

- брати участь в обговоренні питань удосконалення освітнього процесу, науково- дослідної роботи, організації дозвілля, оздоровлення, побуту та харчування;

- проводити за погодженням з керівником закладу освіти організаційні, просвітницькі, наукові, спортивні, оздоровчі та інші заходи та/або ініціювати їх проведення перед керівництвом закладу освіти;

- брати участь у заходах (процесах) із забезпечення якості освіти відповідно до процедур внутрішньої системи забезпечення якості освіти;

- захищати права та інтереси учнів, які здобувають освіту у цьому закладі освіти;

- вносити пропозиції та/або брати участь у розробленні та/або обговоренні плану роботи закладу освіти, змісту освітніх і навчальних програм;

- через своїх представників брати участь у засіданнях педагогічної ради з усіх питань, що стосуються організації та реалізації освітнього процесу.

Діяльність органів учнівського самоврядування не повинна призводити до порушення законодавства, цього статуту, правил внутрішнього розпорядку, прав та законних інтересів інших учасників освітнього процесу.

Засади учнівського самоврядування визначаються Законом України «Про повну загальну середню освіту» та положенням про учнівське самоврядування закладу освіти (за наявності), що затверджується загальними зборами уповноважених представників класів закладу освіти.

У своїй діяльності органи учнівського самоврядування керуються законодавством, правилами внутрішнього розпорядку та положенням про учнівське самоврядування закладу освіти (за наявності).

Рішення органу учнівського самоврядування виконується учнями на добровільних засадах.


4.16. Вищим органом громадського самоврядування працівників закладу освіти є загальні збори трудового колективу закладу освіти.

Порядок та періодичність скликання (не менш як один раз на рік), порядок прийняття рішень, чисельність, склад загальних зборів трудового колективу, інші питання діяльності, що не врегульовані законодавством, визначаються цим статутом і колективним договором (за наявності) закладу освіти.

Загальні збори трудового колективу:

розглядають та схвалюють проект колективного договору; затверджують правила внутрішнього трудового розпорядку;

визначають порядок обрання, чисельність, склад і строк повноважень комісії з трудових спорів;

обирають комісію з трудових спорів.

Загальні збори трудового колективу можуть утворювати комісію з питань охорони праці та здійснювати інші повноваження, визначені законодавством.

Рішення загальних зборів трудового колективу підписуються головуючим на засіданні та секретарем.

Рішення загальних зборів трудового колективу, прийняті у межах їх повноважень, є обов’язковими до виконання всіма працівниками закладу освіти.

4.17. У закладі освіти та його структурних підрозділах може діяти батьківське самоврядування. Батьківське самоврядування здійснюється батьками учнів як безпосередньо, так і через органи батьківського самоврядування, з метою захисту прав та інтересів учнів, організації їх дозвілля та оздоровлення, громадського нагляду (контролю) в межах повноважень, визначених Законом України «Про повну загальну середню освіту» та цим статутом.

Батьки мають право утворювати різні органи батьківського самоврядування (в межах класу, закладу освіти, за інтересами тощо).

Батьки можуть розглядати будь-які питання і приймати рішення, крім тих, що належать до компетенції інших органів управління чи органів громадського самоврядування закладу освіти.

Рішення органу батьківського самоврядування виконується батьками виключно на добровільних засадах.

Рішення органу батьківського самоврядування з питань організації освітнього процесу та/або діяльності закладу освіти можуть бути реалізовані виключно за рішенням директора закладу освіти, якщо таке рішення не суперечить законодавству.

Рішення, заходи та форми батьківського самоврядування не повинні призводити до надання іншим учасникам освітнього процесу привілеїв чи обмежень за будь-якою ознакою, порушувати їхні права та/або законні інтереси, а також не можуть бути підставою для прийняття управлінських рішень, що не відповідають законодавству.

Органи батьківського самоврядування мають право, але не зобов’язані оформляти свої рішення відповідними протоколами.

Працівники закладів освіти не мають права втручатися в діяльність батьківського самоврядування, а також збирати чи зберігати протоколи засідань органів батьківського самоврядування.

4.18. Піклувальну раду може бути утворено за рішенням засновника або уповноваженого ним органу на визначений засновником строк.


4.19. Піклувальна рада сприяє виконанню перспективних завдань розвитку закладу освіти, залученню фінансових ресурсів для забезпечення його діяльності з основних напрямів розвитку і здійсненню контролю за їх використанням, ефективній взаємодії закладу освіти з органами державної влади та органами місцевого самоврядування, громадськістю, громадськими об’єднаннями, юридичними та фізичними особами.

4.20. Піклувальна рада:

- аналізує та оцінює діяльність закладу освіти і його директора;

- розробляє пропозиції до стратегії та перспективного плану розвитку закладу освіти та аналізує стан їх виконання;

- сприяє залученню додаткових джерел фінансування, що не заборонені Законом;

- проводить моніторинг виконання кошторису закладу освіти і вносить відповідні рекомендації та пропозиції, що є обов’язковими для розгляду директором закладу освіти;

- має право звернутися до центрального органу виконавчої влади із забезпечення якості освіти щодо проведення позапланового інституційного аудиту закладу освіти;

- може вносити засновнику закладу освіти подання про заохочення директора закладу освіти або притягнення його до дисциплінарної відповідальності з підстав, визначених законом;

- здійснює інші повноваження, визначені законом.

4.21. Склад піклувальної ради формується засновником або уповноваженим ним органом з урахуванням пропозицій органів управління закладу освіти, органів громадського самоврядування закладу освіти, депутатів Дергачівської міської ради.

До складу піклувальної ради не можуть входити учні та працівники закладу освіти, для якого вона утворюється.

4.22. Піклувальна рада є колегіальним органом. Засідання піклувальної ради є правомочним, якщо на ньому присутні не менше двох третин її затвердженого складу. Рішення з усіх питань приймаються більшістю голосів від її затвердженого складу. У разі рівного розподілу голосів голос голови піклувальної ради є визначальним. Рішення піклувальної ради оформлюються протоколом її засідання, який підписують головуючий на засіданні та секретар.

Члени піклувальної ради мають право брати участь у роботі колегіальних органів управління закладом загальної середньої освіти з правом дорадчого голосу.

Піклувальна рада діє на підставі положення, затвердженого засновником закладу освіти.

V. МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНА БАЗА

5.1. Правові засади володіння, користування і розпорядження майном закладу освіти визначаються законами України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту» та іншими актами законодавства.

5.2. Матеріально-технічна база закладу освіти включає будівлі, споруди, землю, комунікації, обладнання, транспортні засоби, інші матеріальні цінності, вартість яких відображено в балансі.


5.3. Майно закладу освіти є комунальною власністю Дергачівської міської територіальної громади та закріплене за ним на праві оперативного управління.

5.4. Заклад освіти відповідно до чинного законодавства користується землею і несе відповідальність за дотримання вимог та норм з їх охорони.

5.5. Майно, у тому числі земельні ділянки, ліквідованого закладів освіти або такого, діяльність якого зупинена, відповідно до рішення засновника може бути використане виключно для забезпечення здобуття освіти, надання послуг у сфері соціального захисту, культури та охорони здоров’я, у тому числі на засадах державно-приватного партнерства. Відповідне майно не може бути предметом застави, стягнення, джерелом погашення боргу, щодо такого майна не можуть вчинятися будь-які дії, наслідком яких може бути припинення комунальної власності на таке майно.

5.6. Вимоги до матеріально-технічної бази закладу освіти визначаються відповідними будівельними й санітарно-гігієнічними нормами й правилами, а також типовими переліками обов'язкового навчального та іншого обладнання (в тому числі корекційного), навчально-методичних та навчально-наочних посібників, підручників, художньої та іншої літератури.

5.7. Виключно засновник вирішує питання відчуження основних фондів закладу освіти, списання окремо визначеного рухомого і нерухомого майна, що перебуває в оперативному управлінні закладу освіти, надає дозвіл на передачу в оренду та погоджує умови договорів оренди майна, що перебуває в оперативному управлінні закладу освіти.

5.8. Заклад освіти має право з дозволу засновника або уповноваженого ним органу здавати в оренду споруди, які йому належать, устаткування, інші матеріальні цінності, а також списувати їх з балансу в установленому порядку.

VI. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

6.1. Фінансування закладу освіти здійснюється з державного та місцевих бюджетів відповідно до Бюджетного кодексу України.

Іншими джерелами фінансування закладу освіти можуть бути:

- доходи від надання платних освітніх та інших послуг;

- благодійна допомога відповідно до законодавства про благодійну діяльність та благодійні організації;

- гранти;

- інші джерела фінансування, не заборонені законодавством.

Отримані із зазначених джерел кошти використовуються закладом освіти відповідно до затвердженого кошторису.

Одержання закладом освіти власних надходжень не є підставою для зменшення обсягу його бюджетного фінансування.

Отримані закладом освіти кошти повинні бути використані відповідно до цього статуту, зокрема для організації та забезпечення його діяльності, та не можуть бути вилучені в дохід державного або місцевих бюджетів, крім випадків, передбачених законом.

6.2. Фінансово-господарська діяльність закладу освіти здійснюється на основі кошторису, що затверджується засновником з урахуванням пропозицій закладу освіти.


6.3. Заклад освіти може надавати платні освітні та інші послуги, перелік яких затверджує Кабінет Міністрів України. Директор закладу освіти визначає перелік платних освітніх та інших послуг, що надаються закладом освіти, із зазначенням часу, місця, способу та порядку надання кожної з послуг, їх вартості та особи, відповідальної за їх надання.

Заклад освіти не може надавати (повністю чи частково) платні освітні послуги для досягнення їх учнями результатів навчання (компетентностей), визначених державними стандартами.

У закладі освіти під час освітнього процесу, що забезпечує досягнення результатів навчання, передбачених освітньою програмою закладу освіти, не можуть проводитися платні заходи чи надаватися платні послуги.

Учні та їхні батьки можуть отримувати в закладі освіти платні освітні та інші послуги виключно на добровільних засадах.

6.4. Штатний розпис закладу освіти розробляється на основі типових штатних нормативів закладів загальної середньої освіти, затверджених центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки, та затверджуються директором закладу освіти за погодженням із засновником або уповноваженим ним органом.

6.5. Порядок діловодства і бухгалтерського обліку в закладі освіти визначається директором відповідно до законодавства. За рішенням директора закладу освіти бухгалтерський облік може здійснюватися самостійно закладом освіти або через бухгалтерську службу Управління.

6.6. Звітність про діяльність закладу освіти встановлюється відповідно до законодавства.

6.7. Кошти, одержані від здійснення або на здійснення діяльності, передбаченої цим статутом, не вважаються прибутком і не оподатковуються.

VII. МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО

7.1. Заклад освіти за наявності належної матеріально-технічної та соціально- культурної бази, власних надходжень має право проводити міжнародний учнівський та педагогічний обмін у рамках освітніх програм, проектів, встановлювати відповідно до законодавства прямі зв'язки з міжнародними організаціями та освітніми асоціаціями.

7.2. Заклад освіти має право відповідно до чинного законодавства укладати угоди про співробітництво із закладами освіти, науковими установами, підприємствами, організаціями, громадськими об'єднаннями інших країн.

VIII. КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ЗАКЛАДУ ОСВІТИ

8.1. Державний нагляд (контроль) у сфері загальної середньої освіти здійснюється відповідно до законів України «Про освіту».

8.2.Формами заходів державного нагляду (контролю) у сфері загальної середньої освіти є:

- плановий (позаплановий) інституційний аудит;

- позапланова перевірка.

8.3.Інституційний аудит закладу освіти, що забезпечує здобуття загальної середньої освіти, що проводиться один раз на 10 років центральним органом виконавчої влади із забезпечення якості освіти.


Інституційний аудит включає планову перевірку дотримання ліцензійних умов.

IX. РЕОРГАНІЗАЦІЯ АБО ЛІКВІДАЦІЯ ЗАКЛАДУ ОСВІТИ

9.1. Рішення про реорганізацію або ліквідацію закладу освіти приймає Засновник або суд у випадках, передбачених законодавством України.

9.2. У разі припинення діяльності закладу освіти (в результаті його ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення) його активи передаються одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховуються до доходу бюджету Дергачівської міської територіальної громади.

9.3. Припинення закладу освіти здійснюється комісією з припинення, призначеною органом, що прийняв рішення про припинення.

9.4. З моменту призначення комісії з припинення до неї переходять повноваження щодо управління закладом освіти. Комісія з припинення складає передавальний акт (розподільчий баланс, ліквідаційний баланс) і подає на затвердження в установленому порядку.

9.5. При реорганізації чи ліквідації закладу освіти працівникам, які звільняються або переводяться, та здобувачам освіти, гарантується дотримання їх прав та інтересів відповідно до законодавства України.

9.6. Припинення закладу освіти вважається завершеним, а заклад освіти таким, що припинив свою діяльність, з дня внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань запису про його припинення.

X. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

10.1. Внесення змін до статуту закладу освіти оформляється шляхом викладення його в новій редакції. Засновник закладу освіти затверджує нову редакцію статуту закладу освіти.

10.2. Зміни до статуту закладу освіти, які стосуються відомостей, включених до єдиного державного реєстру, набирають чинності для третіх осіб з дня їх державної реєстрації. Юридичні особи та їх учасники не мають права посилатися на відсутність державної реєстрації таких змін у відносинах із третіми особами, які діяли з урахуванням цих змін.


Кiлькiсть переглядiв: 400